TKP4565 - Treforedling og bioraffineri, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100 D

Faglig innhold

Fordypningsemnet består av valgbare tema slik at total belastning blir 7.5 stp. Tema velges fra følgende liste:
Papirmasse: Grunnlag, egenskaper og framstilling - (3,75 stp).
Papir: Grunnlag egenskaper og framstilling - (3,75 stp).
Kjemisk prosessteknologi, spesialtema - (3,75 stp).
Bioraffinering og biomaterialer - (3,75 stp).
Tema fra andre av instituttets fordypningsemner eller ved andre institutt/fakultet i samråd med koordinator.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene kunne:
- Forstå virkemåten til de viktigste enhetsoperasjonene i et bioraffineri, en papirmassefabrikk eller en papirfabrikk.
- Forstå virkemåten til de viktigste kjemiske prosessene i et bioraffineri, en papirmassefabrikk eller en papirfabrikk.
- Gjøre enkle beregninger omkring prosesstypiske enhetsoperasjoner.
- Sette sammen delprosesser til et bioraffineri, en papirmassefabrikk eller en papirfabrikk for ulike typer produktkvaliteter eller produktporteføljer og begrunne valget av delprosesser ut fra produktkrav og råvarer.
- Vurdere hensiktsmessigheten i gitte prosessløsninger.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisning i temaene kan være forelesninger, kollokvier, seminarer, øvinger og/eller selvstudium.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Chemical Engineering (MSCHEMENG)
Industriell kjemi og bioteknologi (MTKJ)
Industriell kjemi- og bioteknologi (MIKJ)

Kursmateriell

Oppgis ved kursstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKP4750 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.