course-details-portlet

TKP4107 - Kjemiteknisk termodynamikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Anvendt termodynamikk er en av grunnpilarene i kjemiteknisk prosessforståelse. I dette emnet bygger vi videre på grunnleggende prinsipper og læringsmål innen termodynamikk fra emner i generell kjemi, grunnleggende termodynamikk og prosessteknikk. Pensum bygger på oppdaterte internasjonale standarder og vil gjøre studentene i stand til å regne på termodynamiske egenskaper til ideelle og ikke-ideelle ren komponent systemer og blandinger. Videre vil studentene lære seg å beregne faselikevekt og kjemisklikevekt. Dette vil bidra til at studentene vil kunne regne på og simulere eksisterende industrielle prosesser, så vel som analysere nye problemstillinger innen forskning og næringsutvikling. Denne kompetansen trengs for å kunne utvikle og analysere nye og mer komplekse teknologiske løsninger som er nødvendig for fremtidig mer bærekraftig industriutvikling.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene være i stand til å: • Forstå og kunne anvende grunnleggende termodynamiske konsepter • Velge egnet termodynamisk tilstandsmodell og regne på tilstandsendringer • Regne på termodynamiske egenskaper til komponenter og blandinger, i ideelle og ikke ideelle systemer • Anvende standard kjemisk potensial, fugasitet og aktivitet i praktiske beregninger • Forklare begrensningene og antakelsene i presenterte termodynamiske modeller • Beregne enkle faselikevekter og faselikevekter i mangekomponentsystemer • Beregne enkle reaksjonslikevekter Studenten skal også få forståelse for: • Bruk av termodynamiske modeller og metoder for å analysere kjemistekniske enhetsoperasjoner og prosesser • Egenskaper, styrker og svakheter ved ulike termodynamiske modeller.

Læringsformer og aktiviteter

Kurset består av en forelesningsdel (4 timer per uke) og en øvingsdel (2 timer per uke). 80% av totalt antall øvelser må være godkjent for å få tilgang til avsluttende eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Elliot & Lira: Introductory Chemical Engineering Thermodynamics

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Termodynamikk
  • Kjemisk prosessteknologi
  • Kjemiteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemisk prosessteknologi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 30.05.2023 09:00 PAPIR
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU