TKJE1005 - Fysikk/uorganisk kjemi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Mekanikk: Fart, akselerasjon og krefter på vektorform, samt arbeid og energibevaring i mekaniske systemer.
Fluiddynamikk: Trykk, oppdrift, volumarbeid, grunnleggende fluidstrøm, kontinuitetsligningen og Bernoullis ligning.
Termodynamikk: Indre energi, varme, temperatur, faseoverganger, tilstandsligninger, termodynamiske sykluser og varmepumper.
Termokjemi: Entalpi, kalorimetri, forurensning.
Kjemisk bindingslære: Valensskallelektronparrepulsjonsmodellen (VSEPR), valensbindingsmodellen, grunnleggende molekylorbitalteori og båndteori.
Intermolekylære krefter og struktur av væsker og faste stoffer.
Stoffkjemi: Struktur, egenskaper og fremstilling av noen metaller, halvmetaller og ikke-metaller.

Læringsutbytte

Kunnskap
- Kandidaten har kunnskap om fysiske tema som er grunnleggende for teknologiske fag.
- Kandidaten kjenner til fagets sentrale metoder, og kan definere og forklare de viktigste begrepene fra klassisk mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og termokjemi.
- Kandidaten har grunnleggende kunnskap i stoffkjemi.

Ferdigheter
- Kandidaten kan løse problemstillinger knyttet til klassisk mekanikk, fluidmekanikk, termodynamikk og termokjemi.
- Kandidaten kan regne med størrelser og enheter i SI-systemet, og behersker omregning mellom enheter.
- Kandidaten kan identifisere variabler som forekommer i idealiserte modeller med fysiske størrelser i virkeligheten.
- Kandidaten kan anvende ulike modeller for kjemisk binding.
- Kandidaten kan gjennomføre enkle uorganiske eksperimenter og dokumentere arbeidet.

Generell kompetanse
- Kandidaten kan kommunisere med andre om realfaglige problemstillinger ved å benytte seg av fysiske og kjemiske begreper og størrelser.
- Kandidaten forstår fysikkfagets ambisjoner om å lage kvantitative modeller av naturens fenomener.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, laboratoriearbeid og selvstudium.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • Obligatorisk laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Hjelpemidler på eksamen:

SI Chemical Data

Kalkulator: valgfri

 

5 av 5 laboratorieoppgaver med obligatorisk oppmøte og 7 av 10 øvinger må være godkjent.

 

Skriftlig utsatt eksamen: august.

Utsatt eksamen kan bli gjennomført som muntlig eksamen hvis emneansvarlig finner det hensiktsmessig.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Kjemiingeniør (FTHINGKJ)
Materialteknologi (FTHINGMAT)

Forkunnskapskrav

Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i ingeniørfag, kjemi eller Bachelor i ingeniørfag, materialteknologi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Hugh D. Young and Roger A. Freedman: University Physics, Pearson (Addison-Wesley), Scandinavian Edition , 14th edition

Nivaldo J. Tro: Chemistry. A molecular apporach, 3. utgave, Pearson Prentice Hall, 2014.

Gordon Aylward og Tristan Findlay: SI Chemical Data, Wiley, 7. utgave, 2014.

Det tas forbehold om enkelte justeringer i litteratur.

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 23.05.2018 09:00 Hall B
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.