course-details-portlet

TKJ4540 - Analytisk kjemi, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Forsknings- eller utviklings-prosjektarbeid innenfor analytisk kjemi. Prosjektet velges i samråd med faglærer innenfor aktuell forskningsaktivitet i analytisk kjemi ved Instituttet. Det vil inneholde flere komponenter blant følgende: planlegging og utførelse av analytisk-kjemisk aktivitet, prøve-taking og -preparering, analyse-utførelse i henhold til litteratur og /eller ekspertisen i forskningsgruppen; datainnsamling, -strukturering og -analyse; hypotesetesting, søking og bruke av ny litteratur, skriving av forskningsrapport.

Læringsutbytte

Fordypningsprosjektet skal gi studentene innsikt og dybdekunnskap innenfor fagområdet og gi en innføring i forskningsbasert prosjektarbeid. Etter avsluttet kurs skal studenten kunne:

 • Tilegne seg på egenhånd den kunnskap via litteraturstudier som er relevant for det gitte prosjektet.
 • Gjøre rede for hvordan egne forskningsresultater hører sammen i en større faglig sammenheng.
 • Formulere og bruke sentrale modeller og metoder som benyttes i tilknytning til fordypningsprosjektet.
 • Tolke og være kritisk til egne resultater.
 • Presentere sine forskningsresultater både skriftlig og muntlig.
 • Beherske standard arbeidsvektøy for den aktuelle fagdisiplin som trengs for å løse fordypningsprosjektet.
 • Arbeide i et forskningsteam.

Læringsformer og aktiviteter

Individuell eller gruppebasert gjennomføring av prosjektarbeidet under veiledning av faglærer.

Mer om vurdering

Dersom rapporten vurderes til ikke bestått eller F, kan en ny eller omarbeidet oppgave med vesentlige endringer leveres til sensur én ytterligere gang.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Analytisk kjemi
 • Kjemi
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.09.2023

Innlevering
20.12.2023


12:00


12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU