course-details-portlet

TKJ4150 - Organisk syntese I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler prinsipper, reaksjonstyper, reagenser og mekanismer for fremstilling av organisk kjemiske molekyler med anvendelse innen medisinsk teknologi og materialvitenskap. Prosesser som har spesielle farer, genererer mye avfall eller har uheldige miljømessige konsekvenser vil bli behandlet. Detaljer: Reagens valg, mekanismer, pKa og basevalg, løsningsmiddel-effekter, alkylering av karbonylforbindelser, nitriller, nitroforbindelser, iminer og enaminer, metall enolater, enol etere og estere, kinetisk og termodynamisk kontroll, moderne Aldol reaksjoner, kondensasjonsreaksjoner med karbonylforbindelser, alkene dannelse fra karbonyl forbindelser, fosforylider, fosfonat karbanioner, svovel ylider og deres reaktivitet, konjugert addisjon, omdannelse av funksjonelle grupper vha substitusjonsreaksjoner, beskyttelsesgrupper, elektrofil addisjon til C-C dobbel- og trippel-bindinger, hydroborering, reaksjoner med organoboraner, reduksjon av karbonyl, C-C dobbel- og trippel-bindinger, hydrogenering, hydrid reduksjoner. Perisykliske reaksjoner, sykloaddisjoner, elektrosykliske reaksjoner, sigmatropiske omleiringer, gruppeoverføringsreaksjoner, grenseorbital teori. Introduksjon til retrosyntese begrepet.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten i relasjon til faglig innhold: - Kunne planlegge fremstilling av middels avanserte organiske molekyler med hensyn på reagensvalg og betingelser. - Kunne redegjøre for og utlede mekanistiske trekk ved reaksjonene. - Kunne forutsi konkurrerende reaksjoner. - Kunne bruke grenseorbital teori betraktinger til å forutsi lovligheten og stereokjemi i perisykliske reaksjoner. - Kunne knytte navn til sentrale reaksjoner - Ha en forståelse av hvordan funksjonelle grupper påvirker elektrontetthet, egenskaper og reaktivitet i organiske forbindelser. - Kunne estimere pKa verdier for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og ketoner i nærvær av forskjellige funksjonelle grupper. - Kunne redegjøre for hvordan valg av baser påvirker reaktivitet, faremomenter og pris på prosessen.-Kunne identifisere prosesser som gir mye avfall.-Kjenne til hvilke metaller som er miljømessig problematiske.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsundervisning og selvstendige øvinger.

Forventet arbeidsinnsats i emnet er 200-225 timer.

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

1. Carey and Sundberg; Advanced Organic Chemistry, B. 5.ed.

2. Øvingssett

3. Utdelt materiale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4111 3.5 HØST 2012
TKJ4135 3.5 VÅR 2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 27.05.2024 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL310 Sluppenvegen 14 25
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU