course-details-portlet

TKJ4150 - Organisk syntese I

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet omhandler prinsipper, reaksjonstyper, reagenser og mekanismer for fremstilling av organisk kjemiske molekyler med anvendelse innen medisinsk teknologi og materialvitenskap. Detaljer: Reagens valg, mekanismer, pKa og basevalg, solvent effekter, alkylering av karbonylforbindelser, nitriller, nitroforbindelser, iminer og enaminer, metall enolater, enol etere og estere, kinetisk og termodynamisk kontroll, moderne Aldol reaksjoner, kondensasjonsreaksjoner med karbonylforbindelser, alkene dannelse fra karbonyl forbindelser, fosforylider, fosfonat karbanioner, svovel ylider og deres reaktivitet, konjugert addisjon, omdannelse av funksjonelle grupper vha substitusjonsreaksjoner, beskyttelsesgrupper, elektrofil addisjon til C-C dobbel- og trippel-bindinger, hydroborering, reaksjoner med organioboraner, reduksjon av carbonyl, C-C dobbel- og trippel-bin dinger, hydrogenering, hydrid reduksjoner.
Perisykliske reaksjoner, sykloaddisjoner, elektrosykliske reaksjoner, sigmatropiske omleiringer, gruppeoverføringsreaksjoner, grenseorbital teori. Introduksjon til retrosyntese begrepet.

Læringsutbytte

Etter avsluttet kurs skal studenten i relasjon til faglig innhold:
- Kunne planlegge fremstilling av middels avanserte organiske molekyler med hensyn på reagensvalg og betingelser.
- Kunne redegjøre for og utlede mekanistiske trekk ved reaksjonene.
- Kunne forutsi konkurrerende reaksjoner.
- Kunne bruke grenseorbital teori betraktinger til å forutsi lovligheten og stereokjemi i perisykliske reaksjoner.
- Kunne knytte navn til sentrale reaksjoner
- Ha en forståelse av hvordan funksjonelle grupper påvirker elektrontetthet, egenskaper og reaktivitet i organiske forbindelser.
- Kunne estimere pKa verdier for karboksylsyrer, aminer, alkoholer og ketoner i nærvær av forskjellige funksjonelle grupper.
- Være bevist hvordan reaksjonsbetingelser påvirker helse, miljø og sikkerhet.
- Forstå retrosyntese begrepet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsundervisning og selvstendige øvinger. Molekylbyggesett er lovlig hjelpemiddel på eksamen.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Mer om vurdering

Ved ny vurdering skal kun skriftlig eksamen gjentas.

Kursmateriell

1. Carey and Sundberg; Advanced Organic Chemistry, B. 5.ed. Carey and Sundberg; Advanced Organic Chemistry, A. 5.ed.
2. Øvingssett
3. Utdelt materiale

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TKJ4111 3.5 01.09.2012
TKJ4135 3.5 01.01.2013
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisk kjemi
  • Kjemi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for kjemi

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 04.06.2021

Innlevering 04.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU