course-details-portlet

TIØ4365 - Intellectual Property Management

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Forretningsidéer er ofte knyttet til store investeringer og er en viktig del av bedriftens konkurransefortrinn. I dette kurset blir studentene bevisst på de muligheter som finnes for å beskytte og utvikle forretningsidéer ved hjelp av juss, kunnskapsressurser, strategier og forretningsmodeller. Kurset innledes med en gjennomgang av grunnleggende juss, immaterialrett, markedsrett, kontraktsrett og lisensavtaler. Denne delen av emnet skal gi studenten en bakgrunn for å forstå hvordan forretningsideer kan utvikles og beskyttes i pakt med de juridiske muligheter som finnes for å gi konkurransemessig beskyttelse til nye forretningsideer. Deretter følger undervisning som tar for seg kunnskapsresurser kombinert med det forretningsmessige synet på de juridiske løsningene og komplementære kunnskaper innen strategi og innovasjon. For mange bedrifter er ikke de juridiske løsningene nok. Dette gjelder særlig hvis bedriften ikke har tilstrekkelige ressurser til eventuelle rettsaker dersom patentet blir brutt. Kunnskapsresurser som er vanskelige å imitere og forretningsmodeller som muliggjør verdiskaping av forretningsidéen på en lur måte vil i slike tilfeller ofte være vel så bra som beskyttelse. Gode kombinasjonsløsninger ved hjelp av juridiske muligheter, kunnskapsressurser og strategier setter bedriften i en god posisjon for fortsatt utvikling.

Læringsutbytte

Emnet er et K-emne og er dermed beregnet på siv.ing.studenter i 4. og 5. årskurs. Det kan også tas av alle andre studenter som har de anbefalte forkunnskapene.
Etter avsluttet kurs forventes studentene å kunne beskrive og forklare de sentrale elementene ved opphavsrett, kunnskapsressurser og mulige strategier for å beskytte og utnytte kunnskapsressurser. Studentene forventes å ha utviklet ferdigheter i å identifisere verdifulle kunnskapsressurser og i å konstruere strategier for å beskytte og utnytte kunnskapsressurser som er blitt identifisert og utviklet i egen bedrift så vel som i bedriftens omgivelser. Studentene forventes også å kunne begrunne disse løsningene med henhold til produkt og bedrift. Gjennom de obligatoriske arbeidene vil studentene også utvikle sin kompetanse i å skrive vitenskapelige rapporter.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger og et øvingsopplegg hvor studentene utvikler sine ferdigheter på virkelige case. Det skal leveres to øvingsoppgaver hvorav den første tester grunnleggende ferdigheter og den andre krever en større grad av analyse og eget utredningsarbeid.

Mer om vurdering

Alle obligatoriske og tellende øvinger må tas opp igjen hvis studenten ikke består emnet.

Kursmateriell

Vil bli offentliggjort ved kursets start.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Industriell økonomi
  • Entreprenørskap
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU