course-details-portlet

TIØ4300 - Miljøkunnskap, økosystemtjenester og bærekraft

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Gruppeoppgave 20/100
Skriftlig skoleeksamen 80/100 3 timer E

Faglig innhold

Faget gir en oversikt over en rekke bærekraftsutfordringer vi i dag står ovenfor med spesiell vekt på klima, ressursbruk og tap av biologisk mangfold. Sentrale tema er økologisk bærekraft, økosystemtjenester og virkninger av menneskelige inngrep i økosystemene ved arealbruk, klimaendringer, forurensning, spredning og konsentrering av miljøgifter, forvaltning av naturressurser og spredning og tap av arter. For å forstå årsak og virkning dekker faget tema som struktur og funksjon til økosystemer, energi- og stoffomsetning, produksjon og biogeokjemiske kretsløp. Betydningen av biologisk mangfold er sentral. Videre dekker faget sentrale internasjonale konvensjoner og miljølovgivning, nasjonale og globale rammeverk for måling, rapportering og oppfølging av miljøstatus, og sentrale institusjoner som FNs klimapanel (IPCC), naturpanel (IPBES) og ressurspanel (IRP).

Læringsutbytte

Emnet er primært utviklet for ingeniør og realfag masterprogrammene, inkludert MIHMS, MHMS, men er også egnet for studenter innenfor andre studieprogram. Emnet skal gi kunnskap om miljøutfordringer som kan følge av arealbruk, ressurs- og energibruk, hvilke effekter dette har på biologisk mangfold, ressurstilgang og klimaendringer og hva som kan gjøres for å redusere og motvirke disse effektene. Faget legger stor vekt på de dilemmaene vi som samfunn står ovenfor.

Emnet skal formidle generell kunnskap om økologi, økologisk bærekraft, betydningen av ulike økosystemtjenester og menneskets bruk av arealer og naturressurser for å sikre velferd. Emnet gir en generell innføring i miljøvernpolitikk og bærekraftig utvikling. Kunnskap om nasjonal og global miljøstatus, om biologisk mangfold, klima og klimarisiko, forurensning, miljøgifter, arealbruk, ressursøkonomi og spredning av arter. Kunnskap om internasjonale initiativ og konvensjoner, modeller og indikatorsystemer for integrering av økologisk kunnskap, drivkrefter, styring og grønne produksjonssystemer.

Gjennom gjennomføringen av prosjektoppgaven skal studentene lære å anvende kunnskap om økologisk bærekraft, tålegrenser for planetens biofysiske grenser, økosystemtjenester og verdier knyttet til teknologi, næringsliv, bedrifter og virksomheter i en valgt case. Studentene skal arbeide i grupper og får praktisk trening i å identifisere, analysere, vurdere og argumentere om økologisk bærekraft knyttet til teknologi, næringsvirksomhet og/eller samfunnsutvikling og presentere dette for de andre studentene. Studentene lærer å se at måloppnåelse for ulike bærekraftmål kan komme i konflikt med hverandre og at disse målkonfliktene må identifiseres

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, frivillige kunnskapstester, diskusjoner om spesielle tema og gruppebasert øvingsopplegg. Det gruppebaserte øvingsopplegget er obligatorisk.

Obligatoriske aktiviteter

  • Muntlig presentasjon

Mer om vurdering

Det gruppebaserte øvingsopplegget er obligatorisk og teller 20% av sluttkarakteren. Det er obligatorisk presentasjon av oppgaven. Eksamen gjennomføres som skriftlig eksamen og teller 80% av sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved frivillig gjentak må begge deler tas på nytt.

Forkunnskapskrav

Ingen, men emnet er tilpasset studenter i 3. - 5. årskurs.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1084 7.5
BI2081 4.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Industriell økologi
  • Naturressursforvaltning
  • Miljøledelse
  • Arbeidsmiljø og sikkerhet
  • Naturmiljøkunnskap
  • Teknologiske fag
  • Økonomi
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for industriell økonomi og teknologiledelse

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 80/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Gruppeoppgave 20/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 80/100 E INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU