TIØ4201 - Risikohåndtering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet integrerer faglitteratur fra teknologiske fag og samfunnsfag om risikospørsmål i en balansert tilnærming til risikohåndtering. Faget har et hovedfokus på risiko i sosiotekniske systemer og samfunnssikkerhet, men også storulykkesrisiko vil belyses. Hovedelementene i faget er: risikoidentifikasjon, risikobedømmelse, risikoevaluering, risikostyring og beslutningstaking, samt risikokommunikasjon og -persepsjon.

Et hovedtema er risikobegrepet sett i forhold til risikoforståelse, risikokommunikasjon, beslutningsdilemmaer, etikk og akseptkriterier. En annen del omhandler samfunnets og markedets rammebetingelser og ulike reguleringsregimer, samt organisasjonsmessig kapasitet for risikohåndtering. Sårbarhetsvurderinger av kritisk infrastruktur og teknologiske innovasjoner samt håndtering av dette vektlegges i en egen del. Kriseledelse og massemedias dekning av risikotema er andre sentral emner.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet er obligatorisk for masterprogrammene MIHMS og MHMS. Det er ellers et K-emne for teknologistudier.

Kunnskap:
Hensikten med dette emnet er å gi kunnskap om et overordnet felles teoretisk rammeverk for risikovurderinger og risikohåndtering på tvers av faggrenser og uavhengig av hvilke spesifikke farer og trusler man er opptatt av. Emnet gir kunnskap bruken av risikobegrepet innenfor ulike fagtradisjoner Emnet gir et innblikk i ulike teorier om hvordan ulykkesrisiko kan forstås og modelleres.

Ferdigheter:
Emnet gir et rammeverk for å analysere viktige risikospørsmål i samfunnet og for eget fagfelt. Emnet gir ferdigheter i risikokommunikasjon, både risikoretorikk og risikodialog, og evne til kritisk vurdering av risikostoff i massemedia.

Generell kompetanse:
Emnet gir generell kompetanse i å foreta selvstendige risikovurderinger ut fra tverrfaglige og etiske refleksjoner.Læringsformer og aktiviteter

Undervisningsformen vil dels være tradisjonelle forelesninger, dels innledninger som inviterer til spørsmål, kommentarer og diskusjon rundt konkrete eksempler og dagsaktuelle hendelser. Det vektlegges bruk av faktiske risikoutfordringer og hendelser. Forelesningene benyttes først og fremst for å gi en teoretisk innføring i risikohåndtering. Mappeevaluering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår semesteroppgave som teller 40% og skriftlig eksamen som teller 60% av sluttkarakteren. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Den obligatoriske semesteroppgaven blir tilpasset studentenes spesifikke studietilhørighet.

ForkunnskapskravKursmateriell

Samling av artikler og rapporter som annonseres ved semesterstart.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 02.12.2014 09:00 E4 , E6 , E3 , Møterom 8 , Datasal 10349
Sommer KONT Arbeider 40/100
Sommer KONT Muntlig eksamen 60/100 06.08.2015
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.