TIØ4200 - Sikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet har en hovedvekt på håndtering av storulykkesrisiko i industri og transport ut fra organisasjonsteoretiske perspektiver. Et annet tema omhandler samfunnets rammebetingelser og ulike tilsyns- og kontrollregimers funksjon. Strategisk sikkerhetsledelse omhandler mestring av endringer i forhold til myndighetenes og markedets rammebetingelser, samt tilpasning til endringer i teknologiske, økonomiske og politiske forutsetninger for sikkerhetsarbeidet. Sikkerhetskultur og klima er et sentralt tema sammen med helhetlige sikkerhetsanalyser.
Ulike perspektiver på organisatoriske ulykker og robuste organisasjoner belyses: energi-barriere, Normal Accident Theory, High Reliability Organizations, beslutningtaking/målkonflikter, informasjonsflyt og Resilience Engineering. En egen del omhandler etterlevelse av krav sammenliknet med tilpasninger til gitte situasjoner. Emnet gjennomgår viktige teoretiske posisjoner i sikkerhetsfaget.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet bør sees i sammenheng med emnene TIØ4201 Risikohåndtering som forutsettes som bakgrunn og TIØ4205 HMS-Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring. TIØ4201 gir en generisk teoretisk forståelse av risikohåndtering av alle typer risikoer med vekt på samfunnssikkerhet. TIØ4205 gir kunnskap om anerkjente metoder og verktøy, regler og prosedyrer (normer) for sikkerhetsarbeid i bedrifter med vekt på forebyggelse av arbeidsulykker. TIØ4200 vektlegger en forståelse av og innsikt i hvordan sikkerhetsarbeid foregår i praksis i en norsk kontekst. Emnet anbefales som videregående emne for studenter på studieprogrammene MHMS og MIHMS.

Emnet skal formidle følgende kunnskaper:
- Det gir et vitenskapelig fundament for å forstå sentrale sikkerhetsspørsmål i samfunn og bedrift.
- Generell og spesifikk kunnskap om hvordan sikkerhetsarbeidet organiseres og håndteres som en del av en helhet i en virksomhet
- Kunnskap om helhetlige sikkerhetsanalyser – samspillet mellom mennesker, teknologi og organisasjon

Emnet skal gi studentene ferdigheter i å:
- Vurdere og analysere sikkerhetsklima og sikkerhetskultur i organisasjoner
- Diskutere og kommunisere risikospørsmål basert på kunnskap, relevans og saklighet, inklusive etiske, økonomiske og politiske dilemmaer i praktisk sikkerhetsarbeid.

Andre viktige læringsmål:
- Emnet skal gi kunnskaper og reflekterte, kritiske holdninger til sikkerhetsfaglige spørsmål.
- Forståelse gjennom analyse, argumentasjon og diskusjoner blir spesielt vektlagt i emnet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og case-basert problemløsning i grupper og skriftlige øvingsoppgaver. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og to øvinger som teller 20% hver. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1049 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Arbeider 40/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 19.05.2015 09:00 H3 Rom 511 , H3 Datalab 524 (Fraggle) , K4 , E2
Sommer KONT Arbeider 40/100
Sommer KONT Muntlig eksamen 60/100 07.08.2015
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.