TIØ4200 - Sikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet har en hovedvekt på storulykker innen industri og transport. Det tar opp ulike forklaringsmodeller på hvordan slike ulykker oppstår og hvordan de kan forebygges.

Ulike perspektiver på organisatoriske ulykker og robuste organisasjoner gjennomgås: energi- og barriereperspektivet, Normal Accident Theory, High Reliability Organizations, beslutningtaking/ målkonflikter, informasjonsflyt og Resilience Engineering. Sikkerhetskultur er også et sentralt tema sammen med helhetlige sikkerhetsanalyser.

Et sentralt utgangspunkt er at både menneskelige (M), teknologiske (T) og organisatoriske (O) forhold har betydning for storulykkesrisiko og at slike forhold bør ses i sammenheng. Viktige teoretiske bidrag innenfor MTO-perspektivet gjennomgås. Dette inkluderer bidrag om «Human factors» (HF) og samspill mellom menneske og teknologi, samt metoder for ivaretakelse av HF. En egen del omhandler etterlevelse av regler og prosedyrer. Sammenhengen mellom endringsprosesser og sikkerhet tematiseres også.

Emnet tar også opp hvordan rammebetingelser i samfunnet i form av økonomi, politikk og tilsyns- og kontrollregimer får betydning for sikkerhetsledelse i virksomheter, samt hvordan virksomheter tilpasser seg endringer i slike rammebetingelser.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet:
Emnet bør sees i sammenheng med emnene TIØ4201 Risikohåndtering og TIØ4205 HMS-Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring. TIØ4201 gir en overordnet teoretisk forståelse av risikohåndtering av alle typer risikoer med vekt på samfunnssikkerhet. TIØ4205 gir kunnskap om anerkjente metoder og verktøy, regler og prosedyrer (normer) for sikkerhetsarbeid i bedrifter med vekt på forebyggelse av arbeidsulykker. TIØ4200 vektlegger en forståelse av og innsikt i hvordan sikkerhetsarbeid foregår i praksis i en norsk kontekst. Emnet er obligatorisk for masterprogrammene MIHMS og MHMS.

Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- forklare hvorfor storulykker kan oppstå
- forklare hvordan storulykker kan forebygges i en virksomhet
- kategorisere ulike sikkerhetsteoretiske perpektiver på organisatoriske ulykker

Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- anvende ulike organisatoriske perspektiver i analyser av ulykker
- vurdere hvordan samspillet mellom organisasjon, menneske og teknologi har betydning for sikkerhet
- vurdere og analysere sikkerhetskultur i organisasjoner
- anvende helhetlige sikkerhetsanalyser i virksomheter

Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne:
- - være i stand til å kritisk vurdere sikkerhetsfaglige spørsmål i samfunn og bedrift

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og case-basert problemløsning i grupper og skriftlige øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og øvingsopplegg som teller 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak av eksamen må alle vurderinger i emnet tas på nytt.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1049 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 28.11.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.