course-details-portlet

TIØ4200 - Sikkerhetsledelse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Delvurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Oppgave 25/100
Skriftlig skoleeksamen 75/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet har en hovedvekt på storulykker i arbeidslivet. Det tar opp ulike forklaringsmodeller på hvordan slike ulykker oppstår og hvordan de kan forebygges. Ulike perspektiver på organisatoriske ulykker og robuste organisasjoner gjennomgås: Energi- og barriereperspektivet, Normal Accident Theory, High Reliability Organizations, beslutningtaking/ målkonflikter, informasjonsflyt, Resilience egineering og sikkerhetskultur. Et viktig utgangspunkt er at både menneskelige (M), teknologiske (T) og organisatoriske (O) forhold har betydning for storulykkesrisiko og at slike forhold bør ses i sammenheng. Viktige teoretiske bidrag innenfor MTO-perspektivet gjennomgås. Dette inkluderer bidrag om «Human factors» (HF) og samspill mellom menneske og teknologi, samt metoder for ivaretakelse av HF. En egen del omhandler etterlevelse av regler og prosedyrer. Sammenhengen mellom endringsprosesser og sikkerhet tematiseres også. Emnet tar også opp hvordan rammebetingelser i samfunnet i form av økonomi, teknologiutvikling og tilsyns- og kontrollregimer får betydning for sikkerhetsledelse i virksomheter, samt hvordan virksomheter tilpasser seg endringer i slike rammebetingelser. Det faglige innholdet kan knyttes til FNs bærekraftsmål 8 - Anstendig arbeid og økonomisk vekst og delmål 8.8 om å fremme trykt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere.

Læringsutbytte

Emnets posisjon og funksjon i studiet: Emnet bør sees i sammenheng med emnene TIØ4201 Risikohåndtering og TIØ4205 HMS-Metoder og verktøy i sikkerhetsstyring. TIØ4201 gir en overordnet teoretisk forståelse av risikohåndtering av alle typer risikoer med vekt på samfunnssikkerhet. TIØ4205 gir kunnskap om anerkjente metoder og verktøy, regler og prosedyrer (normer) for sikkerhetsarbeid i bedrifter med vekt på forebygging av arbeidsulykker. TIØ4200 vektlegger en forståelse av og innsikt i hvordan sikkerhetsarbeid foregår i praksis i en norsk kontekst. Emnet er obligatorisk for masterprogrammene MIHMS og MHMS. Kunnskaper: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne: - forklare hvorfor storulykker kan oppstå - forklare hvordan storulykker kan forebygges i en virksomhet - kategorisere ulike sikkerhetsteoretiske perpektiver på organisatoriske ulykker Ferdigheter: Etter fullført kurs skal deltakeren kunne: - anvende ulike organisatoriske perspektiver i analyser av ulykker - vurdere hvordan samspillet mellom organisasjon, menneske og teknologi har betydning for sikkerhet - vurdere og analysere sikkerhetskultur i organisasjoner - anvende helhetlige sikkerhetsanalyser i virksomheter Generell kompetanse: Etter fullført kurs skal deltakeren være i stand til å kritisk vurdere sikkerhetsfaglige spørsmål i samfunn og bedrift.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og eksempelbasert problemløsning, samt skriftlige øvingsoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvingsoppgave

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. For å få beståttt karakter i emnet må alle deler være bestått. Ved frivillig gjentak må alle deler tas på nytt.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1049 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Delvurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 75/100 D 08.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL410 blå sone Sluppenvegen 14 14
SL410 orange sone Sluppenvegen 14 8
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 4
SL228 Sluppenvegen 14 1
Høst ORD Oppgave 25/100

Utlevering
27.10.2023

Innlevering
03.11.2023


09:00


23:59

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 75/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU