TIØ4150 - Industriell optimering og beslutningsstøtte

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer C

Faglig innhold

Emnet tar sikte på å gi studentene en grundig forståelse av hvordan man kan bruke avanserte optimeringsmetoder til å formulere, løse og analysere beslutningsproblem i industri og offentlig sektor. Hovedfokus i kurset vil være å modellere, strukturere og løse store blandede heltallsproblemer. Emnet vil også presentere eksempler på bruk av optimering og beslutningsstøtte fra forskjellige deler av industri og offentlig sektor. Gjennom disse eksemplene skal studentene forstå likheter og forskjeller mellom de ulike metodene og hvordan de kan anvendes på reelle problem. Denne forståelsen, sammen med tilhørende teori, skal også kunne brukes til å evaluere og foreslå passende metoder og formuleringer til bruk i beslutningsstøttesystemer.

Læringsutbytte

Emnet er et valgbart emne for MTIØT-studenter i 8. semester, og oblihatorisk for studenter innenfor hoveedprofilen Anvendt økonomi og optimering (AØO).

Når emnet er avsluttet skal studentene kunne:

- Forklare avansert teori, modeller, metoder og konsepter innenfor matematisk programmering, med et spesielt fokus på å løse tekniske og økonomiske planleggings problemer.
- Bruke dekomponeringsmetoder som utnytter felles ressurser. Dette inkluderer å definere og formulere Lagrange-dualproblemet og Lagrange-subproblemet, og designe algoritmer som kan løse Lagrange-dualproblemet. Det inkluderer også å oppgi Dantzig-Wolfe reformuleringen av et problem og det tilhørende master- og subproblemet.
- Demonstrere hvordan forskjellige formuleringer og algoritmer kan kombineres i effektive løsningsmetoder. Dette inkluderer å vurdere forskjellige tilnærminger, og argumentere for hensiktsmessige valg av modeller og metoder.
- Forklare når et planleggingsproblem kan løses eksakt og når det er bedre å bruke en heuristikk. Dette involverer å analysere en gitt anvendelse og argumentere for hensiktsmessige valg av modeller og metoder for akkurat denne anvendelsen.
- Forklare hvordan kommersiell programvare kan brukes til å løse tekniske og økonomiske planleggingsproblem.
- Gjenkjenne og navngi kjente modeller fra forskjellige deler av industri og offentlig sektor, og kunne bruke disse modellene som et startpunkt for å modellere rikere problem.
- Strukturere tekniske og økonomiske planleggingsproblem slik at de kan formuleres som et matematisk program.
- Beskrive fordeler og ulemper med forskjellige formuleringer og løsningsmetoder og interaksjonen mellom modell og metode.
- Implementere virkelige tekniske og økonomiske planleggingsproblem i kommersiell programvare, og løse og tolke resultatene.
- Bruke kommersiell programvare som en del av et større rammeverk for å lage beslutningsstøttesystem som kan brukes i forskjellige deler av industri og offentlig sektor.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, case og små dataprosjekter. Dataprosjektene gjennomføres i grupper.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIS1024 7.5

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 C
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.