course-details-portlet

TGB4185 - Ingeniørgeologi, grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Materialtekniske egenskaper til bergarter, bergmasser og løsmasser. Berggrunnens svakhetssoner og detaljoppsprekning. Sleppematerialer, vann og spenninger i berg. Ingeniørgeologiske undersøkelser og prosjektering. Klassifisering av bergmasser. Forhold som påvirker stabilitet og valg av sikring for tunneler, bergrom og skjæringer. Dannelse av ulike typer avsetninger ved erosjon, forvitring og transkresjon/regresjon. Klassifisering. Fysiske og kjemiske egenskaper. Karakteristiske ingeniørgeologiske trekk med forvitringsjord, morene, friksjonsjord, kohesjonsjord og podsol. Regional fordeling. Anvendelse av bergarter og løsmasser.

Læringsutbytte

Ingress:
Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskap og forståelse innenfor de mest sentrale deler av ingeniørgeologi berg og løsmasser.

Kunnskaper:
Emnet skal gi studentene oversikt og forståelse knyttet til bergartenes og løsmassenes materialtekniske egenskaper, løsmassenes dannelse og fordeling, ingeniørgeologiske undersøkelser, skråningsstabilitet, ingeniørgeologiske forhold som påvirker stabiliteten av anlegg på og i grunnen, prosjektering, stabilitet og sikring av undergrunnsanlegg m.v.

Ferdigheter:
Basert på forelesninger og øvingsopplegg skal studentene ha grunnleggende forståelse av ingeniørgeologiens betydning i forbindelse med byggetekniske problemstillinger, og kunne foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger og analyser. Studentene skal ha kjennskap til de viktigste analyser og metoder i lab og i felt, og kunne tolke en løsmasses dannelse og forstå dens egenskaper.

Generell kompetanse:
- Studentene skal utvikle evnen til å foreta grunnleggende ingeniørgeologiske vurderinger og analyser, og til å forstå ingeniørgeologiens viktighet for komplekse prosjekter i og på berg.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske øvinger med klassifisering av jordarter og bergarter, anvendelse av flyfotografier og geologiske kart, prosjektering og utredning av ulike ingeniørgeologiske problemstillinger. Demonstrasjoner i felt og laboratorium samt ekskursjoner.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier fra instituttet, geologiske kart og kartbeskrivelser, materiale fra forelesninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
MNGGEOL107 7.5 01.09.2008
SIG0535 7.5
TGB5110 7.5 01.09.2016
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Ingeniørgeologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 49 25

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 12.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 15.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU