course-details-portlet

TGB4130 - Petrologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Petrologidelen av emnet omfatter magmatiske og metamorfe prosesser og bergarter. Geokjemidelen av emnet fokuserer på isotopgeokjemi og anvendelse av isotoper til forståelse av alder og opprinnelse til magmatiske og metamorfe bergarter. De obligatoriske øvingene benyttes til bergartsmikroskopering (2Ø) og håndstykkepetrografi, tolkning av fasediagrammer og geokjemisk databehandling (1Ø). Det inngår en ekskursjon i emnet. Mer informasjon blir gitt ved emnets start.

Læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten kunne: Metamorf petrologi: Studenten skal kunne forstå og anvende fasediagrammer, inkludert petrogenetiske matriser, kjemografiske projeksjoner og pseudoseksjoner til å tolke mineralreaksjoner og metamorfe PT-forhold i jorda. Studenten skal kunne forstå og kunne gjøre rede for fordeler/ulemper og begrensninger ved de ulike metodene. Studenten skal kunne gjøre rede for metamorfe mafiske bergarter og pelitiske bergarter, inkludert dannelsen av nye mineralselskap men også endringer i mineralkjemi som funksjon av trykk, temperatur og fluidsammensetning. Magmatisk petrologi: Studenten skal kunne gi en oversikt over bruk av hoved- og sporelementgeokjemi og isotoper (Rb/Sr, Sm/Nd, U/Pb) for å forstå opprinnelse, alder og utvikling til ulike typer magma. Disse metodene danner så grunnlaget for en innføring i magmatisk aktivitet i ulike tektoniske miljø, med hovedvekt på midthavsrygger og i oseanske og kontinentale subduksjonssoner. Studenten skal også kunne forstå og anvende de vanligste magmatiske binære og ternære fasediagram og kunne bestemme mineral- og smeltemengder ved hjelp av vektstangsregelen ved likevektskrystallisasjon. Videre skal studenten kunne bruke diagrammene til å forutsi både likevektskrystallisasjonsveier og fraksjonert krystallisasjon ut fra en gitt startsammensetning på smelten. Ved obligatoriske innleveringer i løpet av semestret skal du kunne:

  • Utforme petrografiske beskrivelser (bergartbeskrivelser) av metamorfe og magmatiske bergarter via tynnslip og håndstykke.
  • Anvende dine observasjoner til å tolke dannelsen til magmatiske og metamorfe bergarter ved hjelp av magmatiske og metamorfe fasediagrammer.
  • Gjøre større geokjemiske beregninger via dataverktøy (regneark og kanskje matlab og Cspace), samt tolke signifikansen av resultatet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger og feltundervisning. Emnet har obligatoriske praktiske prøver i øvingsdelen. Prøveresultatene inngår ikke i karakteren i emnet, men prøvene må godkjennes for at studenten skal kunne ta skriftlig eksamen (som teller 100 %). Obligatorisk feltkurs kan bli lagt til helg. Emnet evalueres av referansegruppe.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger
  • Feltundervisning

Mer om vurdering

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIG0513 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Petrologi
  • Geologi
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for geovitenskap og petroleum

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU