course-details-portlet

TFY4185 - Måleteknikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Elektroniske kretselementer: Enkle passive kretser. Halvleder kretselementer. Aktive kretser, operasjonsforsterkere. Digitale kretser. Laboratorium i kretsteknikk: Bygging og utprøving av et utvalg av elektroniske kretser. Datamaskinlaboratorium: Simulering av kretser med dataverktøy (PSpice).

Læringsutbytte

Emnet skal lære studentene å bruke og konstruere elektroniske kretser, spesielt med henblikk på målinger og løsning av måleproblemer.
Studentene skal lære å bygge og analysere passive kretser med hensyn på tidsforløp og frekvensrespons vha regning med komplekse tall.
Studentene skal lære å bygge og analysere aktive kretser basert på operasjonsforsterkere og transistorer, samt analysere disse vha numerisk verktøy. Studentene skal lære å bygge elektroniske kretser for praktiske formål i labben, og skal lære å beherske analoge såvel som digitale/logiske kretser, samt kjenne til oppbygging av mikrokontrollere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og obligatoriske regneøvinger. Obligatoriske laboratorieøvinger. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for vurdering i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 50% og arbeider 50% (labprosjekt, som på Lektorutdanning i realfag kan representere den obligatoriske bacheloroppgaven). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bestått/ikke bestått.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Grunnleggende fysikk og matematikk.

Kursmateriell

Electronics, A systems approach, Neil Storey, 4th edition, Pearson Education Limited, 2009, ISBN 978-0-273-71918-2.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TFY4185 7.5 01.09.2007
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 2
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU