course-details-portlet

TFY4115 - Fysikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 10/100 ALLE
Skriftlig eksamen 90/100 4 timer C

Faglig innhold

Hovedtema: Mekanikk, varmelære. Detaljert innhold: Mekanikk: Punktpartikkeldynamikk. Statikk og dynamikk for stive legemer. Konserveringslover for energi, bevegelsesmengde og spinn. Svingninger. Varmelære: Varmelærens hovedsetninger. Temperatur, indre energi, entropi. Kinetisk gassteori. Varmetransport (varmeledning, konveksjon og stråling).

Læringsutbytte

Overordnet læringsmål:
Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten opparbeide en forståelse av fysikk som vitenskapelig disiplin, ulike fysiske fenomener og naturvitenskapelige tenkemåter og metoder. Videre skal studenten lære å beskrive fysiske fenomener med matematiske metoder og benytte disse metodene som basis for emner som realiserer spesifikke metodemessige læringsmål i sitt studieprogram.

Detaljerte læringsmål:
Gjennom basisemnet i fysikk skal studenten:
- Etablere en grunnleggende forståelse av fysiske fenomener og fysikk som vitenskapelig disiplin, blant annet gjennom bruk av matematikk (vektor-, integral- og differensialregning).
- Etablere en grunnleggende forståelse for og innsikt i fysikkens vitenskapelige metode.
- Tilegne seg kunnskap til å se grunnleggende sammenhenger mellom ulike fysiske fenomener og praktiske anvendelser.
- Lære et relevant begreps- og formelapparat.
- Opparbeide et faglig grunnlag og en metodisk forståelse som etterfølgende emner kan bygge videre på.
- Få trening i å bruke IKT-verktøy for matematisk modellering og numeriske beregninger.
- Opparbeide forståelse for fysikkens grunnleggende betydning i ingeniørfagene og i egen utdanning.
- Lære å gjøre rede for grunnleggende fysiske fenomener.
- Få erfaring med eksperimentelt arbeid og usikkerhetsanalyse.
- Få trening i å skrive en vitenskapelig rapport.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regneøvinger og labøvinger. Alle labøvinger og 2/3 av regneøvingene kreves godkjent før adgang til eksamen. Forventet arbeidsinnsats i emnet er 225 timer.

Obligatoriske aktiviteter

  • Regneøvinger
  • Laboratorieoppgaver

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen og rapport. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Engelsk:
https://openstax.org: University Physics (gratis)
Young and Freedman: University Physics with Modern Physics.
Norsk:
J.R.Lien og G. Løvhøiden: Generell fysikk for universiteter og høyskoler, Bind 1 Mekanikk, og
E. Lillestøl, O. Hunderi, J.R. Lien: Generell fysikk for universiteter og høyskoler, Bind 2 Varmelære og elektromagnetisme.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIF4004 7.5
TFY4102 5.0 01.09.2017
TFY4104 5.0 01.09.2017
TFY4106 5.0 01.09.2017
TFY4109 5.0 01.09.2017
TFY4108 5.0 01.09.2017
TFY4120 5.0 01.09.2017
TFY4125 5.0 01.09.2017
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for fysikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Rapport 10/100 ALLE
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 90/100 C INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU