TFNE1001 - Fornybar Energi Grunnkurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 5 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Oversikt over Norges og verdens energisituasjon; Miljømessige utfordringer med energiproduksjon (CO2 og NOx utslipp); Ulike former for fornybar energi (vannkraft, små vannkraftverk, vindkraft, solenergi, bioenergi, bølgekraft, tidevannskraft, saltkraft, geotermisk energi); Sammenligning av fornybar energi med andre former for elektrisitetsproduksjon som kullkraft, gasskraft, dieselkraft og kjernekraft; Varmepumper, varmegjenvinning, ENØK tiltak for bygninger, passiv hus og plusshus; Hydrogen som energibærer, hydrogenproduksjon, hydrogenlagring og hydrogensikkerhet; Brenselceller (teknologi, utfordringer og anvendelsesområder); Ulike former for energilagring (pumpekraftverk, komprimert luft, batterier, strømningsbatterier, superkondensatorer, svinghjul).

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om ulike former for energiproduksjon og energilagring.
Kandidaten har kunnskap om norsk energiforsyning og energibruk samd den nasjonale og internasjonale energisituasjonen.
Kandidaten har kunnskap om energieffektiv og miljøvennlig utnyttelse av norsk olje og gass.
Kandidaten har kunnskap om miljøproblemer knyttet til energiproduksjon og energibruk.
Kandidaten har kunnskap om ulike tiltak for energieffektivisering.
Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet Fornybar energi.
Kandidaten har evner til å oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet gjennom informasjonsinnhenting.

Ferdigheter:
Kandidaten kan anvende kunnskap for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor fagområdene energiproduksjon og energilagring.
Kandidaten kan vurdere energimessige og miljømessige konsekvenser av ulike energiløsninger.
Kandidaten kan gjøre enkle beregninger på varme- og kuldesystemer.
Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling innenfor Fornybar Energi

Generell kompetanse:
Kandidaten skal kunne vurdere ulike metoder for energiproduksjon og energilagring opp mot hverandre.
Kandidaten skal kunne vurdere hensiktsmessige tiltak for energieffektivisering.
Kandidaten kan formidle prosjektresultater skriftlig og muntlig.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvinger, prosjekt, laboratoriearbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Godkjent prosjekt med sluttrapport og muntlig framføring
  • Obligatoriske øvinger
  • Laboratoriearbeid

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen arrangeres i august.

Obligatoriske arbeidskrav: 7 av 10 øvinger må være godkjent. Laboratoriearbeid: obligatorisk oppmøte. To laboratorierapporter og en prosjektrapport må være godkjent.


Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen skriftlige eller trykte hjelpemidler. Valgfri kalkulator som ikke kan regne symbolsk eller være programmerbar.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Fornybar energi (FTHINGFEN)

Forkunnskapskrav

Studierettskrav. Tilgang til emnet forutsetter studierett ved Bachelor i fornybar energi, NTNU, Trondheim

Kursmateriell

Håvard Karoliussen, Fornybar Energi, Kompendium, NTNU,2016.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 HJELPEMIDD 04.06.2018 09:00 Hall A
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.