course-details-portlet

TFE4172 - Grunnlag for faststoffelektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale tema innen faststoffysikk som er nødvendig for å beskrive moderne faststoffelektronikk fra et materialperspektiv. Følgende tema behandles: introduksjon til kvantemekanikken, kjemiske bindinger i faste stoffer, introduksjon til krystallstruktur i faste stoffer, båndstruktur i krystallinske materialer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Kandidaten har kunnskap om:

 • klassiske bølger og bølgeligningen.
 • grunnleggende begreper og konsept innen kvantemekanikken.
 • mekanismene som ligger bak kjemiske bindinger i faste stoffer.
 • de viktigste krystallstrukturer og enkel krystallografi.
 • hva et resiprokt gitter er og hvordan det brukes.
 • viktige forklaringsmodeller for energi-båndstruktur i faste stoffer.
 • begrepene båndgap, Ferminivå, Fermi-Dirac fordeling og tilstandstetthet.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • beskrive harmoniske bølger matematisk.
 • anvende kvantemekanisk formalisme på enkle endimensjonale problem.
 • bruke det resiproke gitter som et verktøy i analysen av krystallinske materialer.

Generell kompetanse:

Studenten kan:

 • løse prosjektoppgaver gjennom samarbeid i gruppe.
 • tilegne seg ny kunnskap ved å innhente informasjon fra tilgjengelige kilder på internett.
 • danne seg forståelse av abstrakte konsepter hvor praktisk erfaringsgrunnlag mangler.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er i stor grad basert på prosjektbasert læring og kombinerer forelesning i auditorium, videoforelesning og prosjektarbeid i grupper. Prosjektarbeidet foregår i kooperative læringsareal under tett oppfølging av faglærer og undervisningsassistenter.

Prosjektarbeidene er obligatorisk (oppmøte 80%) og alle prosjektrapporter må være godkjent før eksamen. Det vil bli gitt 6 til 7 prosjektoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

 • Prosjektarbeider

Mer om vurdering

Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen arrangeres normalt i august.

Kursmateriell

Fundamentals of Solid State Engineering (Third edition), M.Razeghi

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2025

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Elektronikk
 • Elektroteknikk
 • Faste stoffers fysikk
 • Fysikalsk elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU