course-details-portlet

TFE4172 - Grunnlag for faststoffelektronikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Muntlig eksamen 100/100 1 timer C

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i sentrale tema innen faststoffysikk som er nødvendig for å beskrive moderne faststoffelektronikk fra et materialperspektiv. Følgende tema behandles: introduksjon til kvantemekanikken, kjemiske bindinger i faste stoffer, introduksjon til krystallstruktur i faste stoffer, båndstruktur i krystallinske materialer.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Kandidaten har kunnskap om: - klassiske bølger og bølgeligningen. - grunnleggende begreper og konsept innen kvantemekanikken. - mekanismene som ligger bak kjemiske bindinger i faste stoffer. - de viktigste krystallstrukturer og enkel krystallografi. - hva et resiprokt gitter er og hvordan det brukes. - viktige forklaringsmodeller for energi-båndstruktur i faste stoffer. - begrepene båndgap, Ferminivå, Fermi-Dirac fordeling og tilstandstetthet. Ferdigheter: Kandidaten kan: - beskrive harmoniske bølger matematisk. - anvende kvantemekanisk formalisme på enkle endimensjonale problem. - bruke det resiproke gitter som et verktøy i analysen av krystallinske materialer. Generell kompetanse: Studenten kan: - Løse prosjektoppgaver gjennom samarbeid i gruppe. - Tilegne seg ny kunnskap ved å innhente informasjon fra tilgjengelige kilder på internett. - Danne seg forståelse av abstrakte konsepter hvor praktisk erfaringsgrunnlag mangler.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er i stor grad basert på prosjektbasert læring og kombinerer forelesning i auditorium og prosjektarbeid i grupper. Prosjektarbeidet foregår i kooperative læringsareal under tett oppfølging av faglærer og undervisningsassistenter.

Prosjektarbeidene er obligatorisk (oppmøte 80%) og alle prosjektrapporter må være godkjent før eksamen. Det vil bli gitt 6 til 7 prosjektoppgaver.

Obligatoriske aktiviteter

  • Prosjektarbeider

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Fundamentals of Solid State Engineering (Third edition), M.Razeghi

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Grunnleggende emner, nivå I

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2023

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Elektronikk
  • Elektroteknikk
  • Faste stoffers fysikk
  • Fysikalsk elektronikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elektroniske systemer

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Muntlig eksamen 100/100 C

09.05.2023 - 11.05.2023

09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Muntlig eksamen 100/100 C
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU