TF101311 - Varme- og strømningslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 3 timer C

Faglig innhold

Grunnleggende begreper i termodynamikk: Trykk, temperatur, spesifikt volum, indre energi, entalpi
Energiregnskap for ulike energiformer med
Første hovedsetning termodynamikk lukket system
Første hovedsetning termodynamikk åpent system (kontrollvolum)og
Bernoullis ligning
Andre hovedsetning termodynamikk termisk virkningsgrad.
Kretsprosesser for dieselmotor, gassturbiner, kuldeanlegg.
klimakontroll i lasterom, fuktig luft. Grunnleggende begreper: Fuktighetsgrad, relativ fuktighet,tørr temperatur, våtkuletemperatur. duggpunkt-temperatur. Prosesser for luftbehandling: Oppvarming, avkjøling med og uten utfelling av fuktighet, blanding av luftmengder.
Strømning i rør, laminær og turbulent strømning. Trykktap,friksjon og tap i enkeltmotstander. Anleggskurve og pumpekurve bestemmelse av driftspunkt.Regulering av ytelse med turtallsregulering/struping. Begrepet kavitasjon og beregninger for å unngå kavitasjon.


Læringsutbytte

Læringsutbytte - Kunnskaper
Ha kunnskap om:
Ulike kretsprosesser og delprosesser for varmekraftmaskiner og kuldeanlegg. Skal ha generell kunnskap til å tilegne seg ny kunnskap om andre prosesser.
Ulike prosesser for luftbehandling og viktigheten av kontrollert atmosfære i lasterom
Hvordan trykktap oppstår i rørsystemer for væske- og gasstransport
Betingelse som gjør at gasser/væsker opptrer i væske- eller gassfase.
Ferdigheter:
Kunne forstå og være med på vurderinger, inklusive overslagsberegninger av driftstilstander, energibalanser, virkningsgrader, eventuelt brenselsforbruk, og karakteristiske trekk ved varmekraftmaskiner, kompressorer, og kulde-anlegg/varmepumper.
Kunne avgjøre fasetilstand for væeker/gasser på grunnlag av trykk, temperatur eller andre tilstands-størrelser.

Kunne bruke bl.a. formler for strømning,tilstandsligning for gasser, tabeller, diagram og programvare til å beregne tilstands-størrelser, hastighet i rør, tankvolum for væsker, gasser og fluider ved faseovergang.

Kunne gjøre overslagsberegninger for trykkfall ved væsketransport i rørsystemer og kunne regne ut sammenheng mellom trykktap og energibruk. Forstå og være med i vurderinger av pumpevalg og driftsmåter for pumper, herunder regulering av pumpekapasitet med struping eller turtallsregulering, samt pumper i serie-/parallell-drift. Beherske terminologi og forstå og kunne anvende begrepene driftspunkt, anleggskurve og pumpekurve til å få til ønsket driftstilstand.
Vite hvilke pumpetyper som brukes hvor,om bord i skip

Kunne bidra med relevant kunnskap til beslutninger om luftbehandling for å oppnå ønsket klima i lasterom. Ut fra temperaturmåinger beregne duggpunktstemperaturen i en lastromsatmosfære og ut fra målinger anbefale tiltak for å unngå kondens
Kunne forstå system for ventilering av lasterom

Beskrive strømninger rundt et skrog som gjør fart gjennom vannet og redegjøre for motstandsformer.

 

Læringsutbytte - Kompetanse:

Delta aktivt i faglige diskusjoner med mannskap og ekspert-miljøer knyttet til emner i faget og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis.
Bruke en grunnleggende kompetanse til å tilegne seg ytterligere kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og regneøvinger med utstrakt bruk av veiledning ved oppgaveløsning. Innlevering av obligatoriske oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
Øvinger som må leveres innen gitte tidsfrister. 3/4 av øvingene må være innlevert og godkjent.
Laboratorieøvinger med pumper og varmevekslere med innlevering av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling, godkjent kalkulator.
Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen med varighet ca.20 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Ansgar Lund: Termodynamikk og strømningslære.
Gunnar Buset:Klimakontroll i lasterom
Div. materiell/notater på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TF101398 5.0 01.08.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 C 11.12.2017 09:00 Gymsal
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.