course-details-portlet

TF101311 - Varme- og strømningslære

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 3 timer

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 100/100

Faglig innhold

Emnet inneholder tre hoveddeler:
1. Grunnleggende termodynamikk/varmelære: grunnleggende begreper (temperatur, trykk, indre energi og entalpi – spesifikke egenskaper og størrelser); energiregnskap for ulike energiformer med termodynamikkens første hovedsetning for åpne og lukkede systemer.
2. Termiske maskiner og prosesser: Termodynamikkens andre hovedsetning - termiske virkningsgrader. Kretsprosesser for varmekraftmaskiner og kuldeanlegg. Klimakontroll i lasterom - prosesser for luftbehandling (oppvarming, avkjøling med og uten utfelling av fuktighet, blanding av luftmengder)
3. Grunnleggende strømningslære: Strømning i rør, laminær og turbulent strømning. Trykktap, friksjon og tap i enkeltmotstander. Pumping: «anleggskurve» og pumpekurve bestemmelse av driftspunkt. Regulering av ytelse med turtallsregulering/struping. Begrepet kavitasjon og beregninger for å unngå kavitasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter endt kurs skal studenten kunne gjøre rede for grunnleggende tema og terminologi innenfor termodynamikk, varmelære, varmetekniske maskiner og prosesser, og grunnleggende strømningslære. Ha grunnleggende forståelse av at gasser/væsker opptrer i væske- eller gassfase, samt hvilke egenskaper som er knyttet til hver fase og faseovergang. Ha grunnleggende forståelse for energi og effekt i form av varme og arbeid, samt overgang og omforming mellom de ulike energiformene. Kunne demonstrere forståelse av strømninger rundt et skrog som gjør fart gjennom vannet og redegjøre for motstandsformer og propulsjon.

Ferdigheter: Etter endt kurs skal studenten kunne analysere og beregne enkle termodynamiske prosesser og gjennomføre beregninger av rørsystemer og pumper. Kunne forstå og være med på vurderinger, inklusive overslagsberegninger av driftstilstander, energibalanser, virkningsgrader, energiforbruk, og karakteristiske trekk ved varmekraftmaskiner, kompressorer, og kulde-anlegg/varmepumper. Kunne bruke kunnskapen om væsker og gassers egenskaper til å utføre enkle beregninger/vurderinger av lastens omgivelser og atmosfære og vurdere nødvendige tiltak. Skal kunne benytte formelverk, tabeller, diagram og programvare til å gjøre overslagsberegninger for trykkfall ved væsketransport i rørsystemer og kunne regne ut sammenheng mellom trykktap og energibruk. Skal kunne avgjøre fasetilstand for væsker/gasser på grunnlag av trykk, temperatur eller andre tilstands-størrelser. Kunne gjøre vurderinger av pumpevalg og driftsmåter for pumper, herunder regulering av pumpekapasitet med struping eller turtallsregulering, samt pumper i serie-/parallell-drift.

Generell kompetanse: Etter endt kurs skal studenten kunne delta aktivt i faglige diskusjoner med mannskap og ekspert-miljøer knyttet til emner i faget og ha evne til å dele sin kunnskap og erfaringer med andre, samt bidra til utvikling av god praksis. Bruke en grunnleggende kompetanse til å tilegne seg ytterligere kompetanse. Skal ha generell kunnskap til å tilegne seg ny kunnskap om andre prosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Pedagogiske metoder:
Forelesninger og regneøvinger. Innlevering av obligatoriske oppgaver.
Obligatoriske arbeidskrav:
3/4 av øvingene må være innlevert og godkjent innen tidsfrist.
Laboratorieøvinger med innlevering av rapport.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk arbeidskrav

Mer om vurdering

Tillatte hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen: Formelsamling, godkjent kalkulator.
Utsatt eksamen gjennomføres som muntlig eksamen med varighet ca.20 minutter.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Nautikk (353MN)
Nautikk (353YV)

Kursmateriell

Ansgar Lund: Termodynamikk og strømningslære.
Gunnar Buset:Klimakontroll i lasterom
Div. materiell/notater på Blackboard

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TF101398 5.0 01.08.2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  5.0 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Ålesund

Fagområde(r)
  • Nautikk
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 100/100

Utlevering 01.06.2021

Innlevering 01.06.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Muntlig eksamen 100/100 10.12.2020 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
F414 Hovedbygget 0
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU