course-details-portlet

TET5100 - Numerisk Elektromagnetisk analyse i elkraftteknikken

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Faglig innhold

Ved modellering og dimensjonering av elkrafttekniske anlegg og utstyr kreves fysikalsk forståelse og kunnskap innen matematisk modellering. Studentene vil med utgangspunkt i grunnleggende elektromagnetisk feltteori lære å beregne påkjenninger og parametere som karakteriserer systemer eller elektriske apparater. I emnet vil undervisningen knyttes opp mot praktiske problemstillinger i elkraftteknikken. Bruk av analytiske og numeriske metoder for løsning av Maxwells ligninger som beskriver de elektriske og magnetiske feltene. Emnet innledes med en videreføring av elektromagnetisk teori med vekt på tilpassing og bruk i elkraftteknikken. Spesielt vektlegges forutsetninger for bruk av statiske tilnærmelser ved analyse a stasjonære tidsvarierende fenomen i elektriske komponenter og systemer. Videre gis en innføring i bruk av numeriske beregningsverktøy basert på Elementmetoden (FEM) for analyse av elektriske og magnetiske felt. Deretter presenteres noen utvalgte praktiske problemstillinger der forelesningene omhandler teori og tekniske utfordringer knyttet til praktisk analyse og design. Tema som vil bli behandlet er: Elektrostatisk feltanalyse i høyspentteknikken, bruk av dielektriske isolasjonsmaterialer, elektrisk feltstyring og skjerming. Ledere, strømfordeling og tap. Statiske magnetiske felter, bruk av magnetiske materialer og permanentmagneter. Analyse av roterende geometrier, med fokus på roterende elektriske maskiner. Dynamiske magnetiske felt; elektromotorisk kraft, virvelstrømmer, strømfortregning og nærhetseffekter. Beregning av induktans, resistans og kapasitans.

Læringsutbytte

Kunnskap: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne: - bruke moderne avanserte numeriske programverktøy for å løse Maxwells ligninger i avanserte praktiske problemer i elkraftteknikken - gjenkjenne elektromagnetiske fenomener knyttet til avansert praktisk problemløsning, og kunne hensiktsmessige forenklinger av Maxwells ligninger for derigjennom å velge riktige numerisk modell Beregne feltbaserte parametere som skal benyttes videre til modellering og analyse av elkrafttekniske apparater og systemer. Ferdigheter: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne: - på selvstendig grunnlag analysere en rekke avanserte problemstillinger knyttet til elkrafttekniske komponenter og systemer. Både analytiske og numeriske analysemetoder skal kunne beherskes i forskningstilknyttede problemstillinger. - dokumentere resultatene og gjennomføre kritisk analyse av modellvalg og resultater - gjennomføre et selvstendig, avgrenset utviklingsprosjekt i grupper under veiledning Generell kompetanse: Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha økt sine evner til: - samarbeid og tverrfaglig samhandling. - å kommunisere effektivt både overfor fagfolk og ikke-spesialister ved hjelp av rapporter og presentasjoner. - å bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger: Feltteori. Koplet til praktisk problemløsning

Forelesninger: Elementmetoden og bruk av programvaren COMSOL.

Forelesningen vil en "Flipped classroom" metodikk, der studentene forbereder seg basert på referansestoff og en fokuserer på problemer i stoffet som er vanskelig.

Øvinger - obligatoriske, 7 av 11 øvinger må godkjennes. Regnes som støtte til undervisningen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Vurdering: 3 prosjektrapporter, mappeevaluering av rapportene, vil bli vurdert som helhet, A-F. Leveres som tre egne prosjektrapporter.

1) 2D og 3D modellering. FEM anvend på elektriske feltproblemer. Varierende former for høgspennings isolasjonsproblematikk.

2) Magnetiske felter- både statiske og dynamiske. Magnetisk designs and elektriske maskiner.

3) Multifysikk modellering. Induksjonsoppvarming. Integrerte termisk og elektromagnetisk design problemer. Introduksjon til optimering.

Alle deler må bestås for å kunne bestå emnet. Ved stryk på en eller flere deler må hele emnet gjentas i sin helhet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TET4140 7.0 HØST 2018
SIE1040 7.0 HØST 2020
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Ålesund , Gjøvik , Trondheim

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elektrisk energi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappe/sammensatt vurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Mappe/sammensatt vurdering 100/100

Innlevering
24.11.2023


23:59

Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU