course-details-portlet

TET4170 - Elektroinstallasjoner

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer

Faglig innhold

Prosjektering av el.installasjoner: Behovsanalyse, beregning av effektbehov for varme og lys. Strukturering av elektrosystemer, topologi og topografi. Lavspente fordelings-systemer (IT, TT, TN). Fordeling og dimensjonering av kurser. Sikkerhetstiltak for elektro-installasjoner: Person-, brann- og driftssikkerhet. Utstyr og metoder for vern: Overstrøms-vern, jordfeilvern, overspenningsvern. Selektivitet. Jordingsproblematikk: Jordingssystemer. Installasjoner og utstyr, buss-systemer, nødkraft og reservekraft. Spenningskvalitet. Dataverktøy. Krav til fagutdanning av elektropersonell.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- gjøre rede for aktuelle lavspente fordelingssystemer i Norge, og deres egenskaper
- gjøre rede for ulike strukturelle løsninger, og deres egenskaper
- gjøre rede for oppbygning og virkemåte for ulike typer overstrømsvern, jordfeilvern og overspenningsvern

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten kunne:
- utføre enkle lys- og varmeberegninger på bygninger
- beregne feilstrømmer og feilspenninger
- beregne spenningsfall
- anvende gjeldende forskrifter og normer for elektriske lavspenningsanlegg
- dimensjonere ledertverrsnitt og overstrømsvern i en elektrisk installasjon
- idriftssette enkle PLS- og installasjonsbuss-systemer

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, obligatoriske regne- og laboratorieøvinger, samt en større prosjektoppgave. Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen 70% og prosjektarbeid 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Eilif H. Hansen: Elektroinstallasjoner. Forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg (FEL). NEK400: Elektriske lavspenningsanleggsinstallasjoner.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1058 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 3
Fordypningstimer: 6

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 27.05.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU