course-details-portlet

TET4130 - Overspenninger og overspenningsvern

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Analyse av forstyrrelser i form av strøm- og spenningstransienter i elektriske nett. Beskrivelse og beregning av vandrebølger på tapsfrie elektriske ledere samt måleteknikk knyttet til raske spenningsforløp. Lynoverspenninger i høy- og lavspenningsanlegg, lynvernanlegg og induserte lynoverspenninger. Koblingsoverspenninger og temporære overspenninger. Det etableres idealiserte beregningsmodeller som er gyldige for de spennings- og frekvensområder som overspenningene representerer. Betydning av jordingsforhold og jordingsmotstander. Beskrivelse av ulike typer overspenningsvern i både høy- og lavspenningsnett, med fokus på metalloksydavledere. Oversikt over dimensjonering og plassering av vern i nettet for å unngå havari av utstyr. Innføring i beregning av transienter på datamaskin.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten:
- forstå opphav og karakteristika til lynoverspenninger, koblingsoverspenninger og temporære overspenninger.
- forstå bølgeforplantning i distribuerte transmisjonslinjer.
- kunne sette opp refleksjonsdiagram og kunne regne på enkle systemer med tosidig refleksjon.
- ha forståelse for kritiske koblingsoverspenningssituasjoner.
- forstå virkemåte til og dimensjoneringskriterier for overspenningsavledere.
- forstå fysisk og elektriske oppbygning av høyspenningsanlegg.

Ferdigheter:
Etter å ha gjennomført kurset skal kandidaten kunne:
- bidra til pålitelig drift av høyspenningsanlegg.
- utføre enkle analytiske beregninger av overspenninger og strømmer i kraftnett.
- sette opp differensialligninger for RLC kretser og løse disse med stasjonær og transient løsning.
- ta i bruk EMTP programmer på en kritisk og effektiv måte for beregninger av transienter i kraftnett.
- kunne dimensjonere overspenningsavledere i kraftnett.

Studenten vil også ha økt sine ferdigheter i å bruke instrumenter og utstyr i laboratoriet.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Obligatoriske regneøvinger, dataøving, laboratorieøvinger. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Laboratoriearbeid med rapport
  • Dataøving med protokoll
  • Regneøvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Trykt kompendium.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIE1030 7.5
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2014

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 5
Fordypningstimer: 4

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Elkraftteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for elkraftteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 07.06.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU