TEP4525 - Industriell prosessteknikk, fordypningsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Fordypningsemnet skal gi en innføring i industrielle prosesser som er av spesiell betydning for norsk petroleums-, prosess- og landindustri. Tema for fordypningsarbeidet vil være knyttet til vår forskningsvirksomhet rettet mot prosessindustri (energiutnyttelse, prosessintegrasjon), olje/gass (LNG, gassprosessering, flerfasetransport, gasshydrater), fiskeri og havbruk (kuldeteknikk), næringsmiddelindustri (prosessering, tørking, varmepumpeteknikk) og bilindustri (miljøvennlige varme/kulde anlegg). Det legges vekt på nært samspill mellom modellerings-, simulerings- og laboratorievirksomhet (laboratorium for avvanning, kuldeteknikk og flerfasestrøm). Prosjekt- og etterfølgende hovedoppgave tilpasses for hver enkelt student innenfor et bredt spekter av virksomhet; laboratoriearbeid, simulering, konseptstudium, modellering, programmering. Det legges vekt på internasjonalisering, samt et godt samarbeid med SINTEF og norsk industri.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap innen et eller flere emneområder:
- Gassprosessering og LNG
- Kuldetekniske komponenter og systemer
- Kuldetekniske anvendelser i næringsmiddelindustrien
- Avvanning og tørketeknikk
- Flerfaseteknikk
- Industriell varmeteknikk

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Analyse, prosjektering og drift av industrielle prosesser og komponenter
- Utvikle og implementering av ny teknologi i industrielle prosesser
- Evne til å fordype seg teoretisk og/eller praktisk innen et spesifikt tema ved bruk av vitenskapelige metoder bl.a. gjennom litteraturstudier, egne eksperimenter eller utvikling av modeller for detaljert analyse
- Evne til å gjennomføre et større selvstendig prosjektarbeid inklusive å utarbeide prosjektplan med milepæler, rapportere delresultater og skrive en prosjektrapport etter vedtatte standarder

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha detaljert kompetanse om valgt industriell prosess. Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse emneområdene inngår som komponenter eller teknologielementer.

Læringsformer og aktiviteter

Fordypningsemnet består av to valgte temaemner på 3,75 studiepoeng hver fra instituttets tilbud, eller i kombinasjon med andre institutt sine temaemner. Kun studenter som skriver prosjektoppgave har adgang til fordypningsemnet. Valg av tema skjer i samråd med veileder på prosjektet. Normalt skal tema velges blant de tema som til en hver tid tilbys av Institutt for Energi og Prosessteknikk. Undervisningen i temaene vil være kollokvium (forelesninger; studenter eller faglærer), miniseminar og laboratoriearbeidforelesninger. Noen av temaemnene kan ha begrensning i antall studenter. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Hvis undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.

Mer om vurdering

Ved ikke bestått i en av de to 3,75 stp temaemene, må ny eksamen tas i begge temaene.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Kun studenter som tar emne TEP4520 Industriell prosessteknikk, fordypningsprosjekt har adgang til fordypningsemnet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart. Består av utvalgte kapitler eller samling av paper.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4705 7.5 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 D 01.12.2017 09:00 F1
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.