course-details-portlet

TEP4310 - Avfallsteknologi og ressursgjenvinning

Om emnet

Nytt fra studieåret 2015/2016

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 70/100 45 minutter
Arbeider 30/100 1 semestre

Faglig innhold

Emnet omhandler teknologier for håndtering og behandling av avfall og løsninger for ressursgjenvinning fra avfall. Innholdet vil utvikles i samarbeid med en rekke aktører innen avfallssektoren, som resultat av et landsomfattende prosjekt for økt prioritet til utdanning og forskning innen avfallsteknologi. Det legges derfor også opp til tett samarbeid med avfallssektoren, herunder Avfall Norge, avfallsbedrifter, kommuner og øvrige universiteter.

Emnets innhold vil bestemmes i detalj senere, men følgende elementer vil kunne inngå: i) Introduksjon til håndtering, teknologi, økonomi, politikk og lovgivning om avfall og gjenvinning; ii) Generering og karakterisering av avfall; iii) Innsamling av avfall; iv) Mekanisk behandling; v) Termisk behandling; vi) Biologisk behandling, vii) Deponering, viii) Ressursutnyttelse, gjenvinning og avfallsminimering, ix) Livsløpsanalyse

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om: i) Strategier og løsninger knyttet til håndtering og behandling av avfall samt gjenvinning og ressursutnyttelse fra avfall, ii) Teori med hensyn til grunnlaget for avfallsteknologier og ressursgjenvinning fra avfall.

Ferdigheter
Studenten skal kunne: i) Forklare elementene i avfallspolitikken, ii) Redegjøre for hovedtrekkene ved generering og karakterisering av avfall, iii) Forklare teknisk utforming og løsninger for innsamling og behandling av avfall og ressursgjenvinning fra avfall, iv) Tolke livsløpsanalyser for avfall, v) Reflektere over viktige forutsetninger for effektive og miljøvennlige systemer for avfall.

Generell kompetanse
Studenten skal: i) Kunne bruke en systemtilnærming til å vurdere løsninger og systemer for avfall, ii) Kunne kommunisere effektivt med spesialister og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres i form av et antall halvdags/heldags seminarer, med aktiv bruk av gjesteforelesere utenfra. Emnet inneholder forelesninger og øvinger samt en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Kursmateriell

Utvalgte deler av lærebok: Thomas H. Christensen: "Solid Waste Technology & Management", Wiley 2011.
Utvalgte forskningspublikasjoner og annet materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2015

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Miljøledelse
  • Termisk energi og vannkraft - forbrenning og miljø
  • VAR-teknikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og øvinger

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 03.12.2015 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU