TEP4310 - Avfallsteknologi og ressursgjenvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 30/100 1 semestre A
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler teknologier for håndtering og behandling av avfall og løsninger for ressursgjenvinning fra avfall. Innholdet vil utvikles i samarbeid med en rekke aktører innen avfallssektoren, som resultat av et landsomfattende prosjekt for økt prioritet til utdanning og forskning innen avfallsteknologi. Det legges derfor også opp til tett samarbeid med avfallssektoren, herunder Avfall Norge, avfallsbedrifter, kommuner og øvrige universiteter.

Emnets innhold vil bestemmes i detalj senere, men følgende elementer vil kunne inngå: i) Introduksjon til håndtering, teknologi, økonomi, politikk og lovgivning om avfall og gjenvinning; ii) Generering og karakterisering av avfall; iii) Livsløpsanalyse av avfallssystem, iv) Oppsamling og innsamling av avfall; v) Avfallsminimering, materialgjenvinning og mekanisk behandling; vi) Termisk behandling; vii) Biologisk behandling, viii) Deponering, ix) Farlig avfall

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om: i) Strategier og løsninger knyttet til håndtering og behandling av avfall samt gjenvinning og ressursutnyttelse fra avfall, ii) Teori med hensyn til grunnlaget for avfallsteknologier og ressursgjenvinning fra avfall.

Ferdigheter
Studenten skal kunne: i) Forklare elementene i avfallspolitikken, ii) Redegjøre for hovedtrekkene ved generering og karakterisering av avfall, iii) Forklare teknisk utforming og løsninger for innsamling og behandling av avfall og ressursgjenvinning fra avfall, iv) Tolke livsløpsanalyser for avfall, v) Reflektere over viktige forutsetninger for effektive og miljøvennlige systemer for avfall.

Generell kompetanse
Studenten skal: i) Kunne bruke en systemtilnærming til å vurdere løsninger og systemer for avfall, ii) Kunne kommunisere effektivt med spesialister og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres i samarbeid med Avfall Norge og med aktiv bruk av gjesteforelesere utenfra. Emnet inneholder forelesninger og øvinger samt en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og gruppearbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.
Ved gjentak må alle vurderingene i emnet gjentas.

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) holdes som muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Kursmateriell

Utvalgte deler av lærebok: Thomas H. Christensen: "Solid Waste Technology & Management", Wiley 2011.
Utvalgt annet materiell.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 A
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 D 29.11.2017 09:00 D3 , R D1-185 Datasal , KJL2
Sommer UTS Arbeider 30/100 A
Sommer UTS Skriftlig eksamen 70/100 D
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.