course-details-portlet

TEP4310 - Avfallsteknologi og ressursgjenvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Digital hjemmeeksamen 70/100 4 timer A
Arbeider 30/100 1 semestre A

Faglig innhold

Emnet omhandler teknologier for håndtering og behandling av avfall og løsninger for ressursgjenvinning fra avfall. Innholdet vil utvikles i samarbeid med en rekke aktører innen avfallssektoren, som resultat av et landsomfattende prosjekt for økt prioritet til utdanning og forskning innen avfallsteknologi. Det legges derfor også opp til tett samarbeid med avfallssektoren, herunder Avfall Norge, avfallsbedrifter, kommuner og øvrige universiteter.

 

Emnets innhold inkluderer: i) Introduksjon til håndtering, teknologi, økonomi, politikk og lovgivning om avfall og gjenvinning; ii) Generering og karakterisering av avfall; iii) Livsløpsanalyse av avfallssystem, iv) Oppsamling og innsamling av avfall; v) Avfallsminimering, materialgjenvinning og mekanisk behandling; vi) Termisk behandling; vii) Biologisk behandling, viii) Deponering, ix) Løsninger for utvagte avfallstyper (eks. farlig avfall, EE-avfall, plastavfall)

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskaper om: i) Strategier og løsninger knyttet til håndtering og behandling av avfall samt gjenvinning og ressursutnyttelse fra avfall, ii) Teori med hensyn til grunnlaget for avfallsteknologier og ressursgjenvinning fra avfall.

Ferdigheter

Studenten skal kunne: i) Forklare elementene i avfallspolitikken, ii) Redegjøre for hovedtrekkene ved generering og karakterisering av avfall, iii) Forklare teknisk utforming og løsninger for innsamling og behandling av avfall og ressursgjenvinning fra avfall, iv) Tolke livsløpsanalyser for avfall, v) Reflektere over viktige forutsetninger for effektive og miljøvennlige systemer for avfall.

 

Generell kompetanse

Studenten skal: i) Kunne bruke en systemtilnærming til å vurdere løsninger og systemer for avfall, ii) Kunne kommunisere effektivt med spesialister og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres i samarbeid med Avfall Norge og med aktiv bruk av gjesteforelesere utenfra. Emnet inneholder forelesninger og øvinger samt en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurderingen gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70% og gruppearbeid/arbeider som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng. Vurdering for hele mappen angis med bokstavkarakter.

Ved gjentak må alle vurderingene i emnet gjentas.

 

Utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) holdes som muntlig prøve.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Kursmateriell

Utvalgte deler av lærebok: Thomas H. Christensen: "Solid Waste Technology & Management", Wiley 2011.

Utvalgt annet materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Miljøledelse
  • VAR-teknikk
  • Termisk energi og vannkraft - forbrenning og miljø
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Digital hjemmeeksamen 70/100 A

Utlevering
15.12.2021

Innlevering
15.12.2021


09:00


13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 30/100 A
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Digital hjemmeeksamen 70/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU