course-details-portlet

TEP4310 - Avfallsteknologi og ressursgjenvinning

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Semesterprosjekt 30/100
Skoleeksamen 70/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet omhandler teknologier for håndtering og behandling av avfall og løsninger for ressursgjenvinning fra avfall. Innholdet vil utvikles i samarbeid med en rekke aktører innen avfallssektoren, som resultat av et landsomfattende prosjekt for økt prioritet til utdanning og forskning innen avfallsteknologi. Det legges derfor også opp til tett samarbeid med avfallssektoren, herunder Avfall Norge, avfallsbedrifter, kommuner og øvrige universiteter. Emnets innhold inkluderer: i) Introduksjon til håndtering, teknologi, økonomi, politikk og lovgivning om avfall og gjenvinning; ii) Generering og karakterisering av avfall; iii) Livsløpsanalyse av avfallssystem, iv) Oppsamling og innsamling av avfall; v) Avfallsminimering, materialgjenvinning og mekanisk behandling; vi) Termisk behandling; vii) Biologisk behandling, viii) Deponering, ix) Løsninger for utvagte avfallstyper (eks. farlig avfall, EE-avfall, plastavfall)

Læringsutbytte

Kunnskaper Studenten skal ha kunnskaper om: i) Strategier og løsninger knyttet til håndtering og behandling av avfall samt gjenvinning og ressursutnyttelse fra avfall, ii) Teori med hensyn til grunnlaget for avfallsteknologier og ressursgjenvinning fra avfall. Ferdigheter Studenten skal kunne: i) Forklare elementene i avfallspolitikken, ii) Redegjøre for hovedtrekkene ved generering og karakterisering av avfall, iii) Forklare teknisk utforming og løsninger for innsamling og behandling av avfall og ressursgjenvinning fra avfall, iv) Tolke livsløpsanalyser for avfall, v) Reflektere over viktige forutsetninger for effektive og miljøvennlige systemer for avfall. Generell kompetanse Studenten skal: i) Kunne bruke en systemtilnærming til å vurdere løsninger og systemer for avfall, ii) Kunne kommunisere effektivt med spesialister og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet leveres i samarbeid med Avfall Norge og med aktiv bruk av gjesteforelesere utenfra. Emnet inneholder forelesninger og øvinger samt en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

I grunnlaget for sluttkarakter inngår en skriftlig avsluttende eksamen som teller 70 % og semesterprosjekt som teller 30 %.

Ved gjentak må hele emnet gjentas.

Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Forkunnskapskrav

Ingen spesielle forkunnskaper kreves.

Kursmateriell

Utvalgte deler av lærebok: Thomas H. Christensen: "Solid Waste Technology & Management", Wiley 2011. Utvalgt annet materiell.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Energi- og prosessteknikk
  • Miljøledelse
  • VAR-teknikk
  • Termisk energi og vannkraft - forbrenning og miljø
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skoleeksamen 70/100 D 14.12.2023 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 turkis sone Sluppenvegen 14 49
Høst ORD Semesterprosjekt 30/100

Innlevering
15.11.2023


15:00

Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU