course-details-portlet

TEP4295 - Miljøanalyse og industriell økologi

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Emnet gir en innføring i fagfeltet miljøanalyse og industriell økologi, med vekt på å vurdere hvordan tekniske løsninger kan bidra til økt ressurseffektivitet og redusert miljøpåvirkning fra produksjonssystemer i et livsløpsperspektiv (ressursutvinning, produksjon, bruk, avfallshåndtering og resirkulering). Emnet tar bærekraft og industriell økologi som startpunkt, og belyser bærekraftkonseptet og dets relevans for teknologi og ingeniørers virksomhet gjennom å redegjøre for fagfeltet industriell økologi og hvordan dette er forankret i biologisk økologi, analyse av metabolisme, og hvordan det benyttes for å undersøke samfunnets stoffomsetning og energiomsetning. Videre forklares hvordan bærekraft- og industriell økologi prinsipper kan implementeres gjennom miljøteknologi, produktutvikling, design og livsløpsvurderinger av produkter og infrastruktur. Emnet redegjør for metoder for kvantifisering av massestrømmer, gjenvinningsgrader, virkningsgrader, ressurseffektivitet og miljøpåvirkning, med introduksjon til materialstrømsanalyse (MFA), energianalyse (EA), livsløpsanalyse (LCA) og scenarioanalyser. Det legges vekt på å forstå hvordan bruke slike metoder og analyser for miljøanalyse av tekniske systemer i praksis, og det gis eksempler på anvendelsesområder i praksis, eksempelvis industriell symbiose i industrielle økosystem, vareproduksjon for bilindustrien, energiutnyttelse og biogass/biodrivstoff fra avfall, energibruk og drivhusgassutslipp for bygninger.

Øvinger og arbeid i grupper utformes slik at studentene får trening og forståelse i å bearbeide stoffet fra forelesninger, og å forstå teori og metoder anvendt på praktiske problemstillinger i industri og samfunn

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studenten skal kunne: i) Redegjøre for konseptene bærekraft og industriell økologi og hvordan disse er relevante for ingeniørers virksomhet og kan anvendes gjennom prinsipper for miljøteknologi, miljøvennlig produktutvikling, design og livsløpsvurdering av produkter og infrastruktur, ii) Redegjøre for situasjoner der en systemanalyse og et livsløpsperspektiv av miljøforhold i produksjonssystemer vil være viktig og nødvendig for en helhetlig miljøtilnærming, iii) Redegjøre (forenklet) for teorigrunnlaget for metoder i miljøsystemanalyse og gi eksempler på hvordan disse kan anvendes for vurdering av tekniske løsninger i produksjonssystemer i praksis og hvilke spørsmål metodene kan gi svar på.

Ferdigheter: Studenten skal kunne: i) Definere et produksjonssystem i livsløpsperspektiv og drøfte ulike analyseformål og systemavgrensninger, ii) Forklare terminologi og prinsipper for kvantifisering av massestrømmer, gjenvinningsgrader og virkningsgrader for systemer av ulik kompleksitet (enhetsprosesser, produksjonsanlegg, verdikjeder), iii) Forklare matematisk metodikk og utføre enkle beregninger etter de prinsipper som benyttes i miljøsystemanalyse, herunder materialstrømanalyse (MFA), energianalyse (EA), livsløpsanalyse (LCA), iv) Tolke enkle modeller i miljøsystemanalyse og forklare hvordan viktige parametere og antakelser påvirker resultater samlet sett, v) Forklare hvordan slike metoder kan anvendes for analyse av forbedringer i gitte tekniske systemer og reflektere over metodenes ulikheter, styrker og svakheter.

Generell kompetanse: Studenten skal kunne: i) Forstå betydningen av en industriell økologisk systemtilnærming for å analysere og forbedre miljøkvalitet i tekniske systemer, ii) Være kjent med hovedprinsippene innen praktisk anvendelse av konseptene bærekraft og industriell økologi, iii) Ha et godt faglig grunnlag for å kunne følge øvrige mer spesialiserte emner innen miljøteknologi og industriell økologi og for å inkludere bærekraft og miljøanalyse på en god måte i sitt videre studium.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet undervises med 2F + 1F/2Ø per uke, dvs. 3 timer forelesning og 2 timer auditorieøving per uke. Det legges vekt på læring gjennom øvingsarbeid, bestående av et antall øvinger (individuelle og i gruppe) på utvalgte anvendelser av miljøsystemanalyse og industriell økologi i tekniske systemer i praksis.

2/3 av øvingene må være godkjent for adgang til eksamen.

Ved utsatt eksamen kan skriftlig prøve bli endret til muntlig prøve.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Lærebok er T.E. Graedel and B.R Allenby: Industrial Ecology and Sustainable Engineering, Prentice Hall, Pearson, 2010. I tillegg kommer noe annet og eget skrevet materiell som oppgis underveis i emnet.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Norsk

-

Fagområde(r)
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Miljøledelse
  • Produksjonssystemer
  • Produktdesign LCA
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Skriftlig eksamen 100/100 04.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Muntlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Sommer KONT Muntlig eksamen 100/100 18.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU