TEP4285 - Materialstrømanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Arbeider 30/100

Faglig innhold

Emnet omfatter teori, metodikk og eksempler innen materialstrømanalyse (MFA), som innebærer en systematisk vurdering av strømmer og beholdninger av materialer innen et gitt system definert i rom og tid. En god dokumentasjon av materialstrømmene er en forutsetning for samlet sett god ressurs- og miljømessig håndtering, og for å unngå faren for suboptimaliseringer. Emnets teoretiske og metodiske deler omfatter: i) systemdefinisjon og representasjon, terminologi, indikatorvalg og resultatevaluering, ii) matematisk definisjon og representasjon av systemer, iii) matematisk representasjon av usikkerhet, sensitivitetsanalyse og datatilpasning, iv) dynamisk modellering og analyse og v) introduksjon til, og bruk av ulike software for MFA-modellering. De teoretiske og metodiske forelesningene vil bli supplementert med forelesninger med bakgrunnsinformasjon og eksempler på anvendelse hvor det metodiske rammeverket settes inn i en større sammenheng. Eksempler inkluderer materialstrømanalyse på bedriftsnivå, lokalt nivå, nasjonalt nivå og globalt nivå, og knyttes til typiske problemstillinger innen miljø- og ressursforvaltning, materialstrømmer i samfunnets bygde miljø, samt forvaltningsoppgaver i tilknytning til avfall og gjenvinningssystemer. Forelesningene vil inneholde interaktive elementer med korte diskusjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskaper om:
- Hovedutfordringer og strategier innen samfunnets metabolisme knyttet til de viktigste menneskelige aktiviteter(næringstilgang, rengjøring, transport og kommunikasjon, husholdning og arbeid)
- Teori og anvendelse av materialstrømanalyse for å evaluere metaboliske systemer som er definert i rom og tid.

Ferdigheter
Studenten skal kunne:
- Forklare rollene til de viktigste stoffer og materialer i dagens samfunns metabolisme og mulige interaksjoner med miljøet.
- Definere systemer for materialstrømsanalyse som egner seg til å reflektere over praktiske problemstillinger og mulige løsninger (inklusive potensielle bivirkninger).
- Reflektere over viktige drivere av systemer for materialstrømsanalyse og beskrive et system ved hjelp av en matematisk modell for å teste virkninger av usikkerhet i data og for å utvikle enkle scenarier ("forecasting", "backcasting", analysere konsekvenser av mulige intervensjoner).
- Peke på og reflektere over styrker, begrensninger og adekvate anvendelser av ulike modeller for materialstrømsanalyse (inkludert andre verktøy i industriell økologi som bygger på dem) og å tolke resultatene i forhold til vurdering av forskjellige virkemidler.

Generell kompetanse
Studenten skal:
- Kunne bruke en systemtilnærming til å løse komplekse problemer.
- Se sammenheng mellom materialstrømsanalyse og andre verktøy som brukes i industriell økologi.
- Kunne kommunisere effektivt med spesialilster og beslutningstakere.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Emnet undervises på engelsk. Siden undervisningen gis på engelsk gis eksamensoppgavene kun på engelsk. Studentenes besvarelse kan være på norsk eller engelsk. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Det benyttes diverse kursmateriell som distribueres elektronisk (It's learning) underveis i semesteret.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TVM4160 7.5 01.09.2013

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 30/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 70/100 05.12.2015 09:00
Sommer KONT Arbeider 30/100
Sommer KONT Skriftlig eksamen 70/100 08.08.2016 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.