course-details-portlet

TEP4220 - Forståelse og kvantifisering av miljøpåvirkninger på økosystemer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer
Semesterprøve 30/100 2 timer

Faglig innhold

Emnet tar for seg konsekvensanalyse av miljøvirkninger. Emnet skal gi studentene kjennskap til ulike verktøy brukt til å tallfeste miljøkonsekvenser, da med hovedfokus på påvirkningsprosesser som er skadelig for økosystemene. Metodologisk fokus vil være på livsløps konsekvensanalyse og dets metoder til å vurdere påvirkninger på økosystemet, biologisk mangfold og menneskelig helse. Følgende miljøpåvirkninger vil bli dekket: Klimaendringer, toksisitet, forsuring, eutrofiering, svevestøv, land og vannbruk. Emnet vil også introdusere studenten for relaterte metoder, som risikovurdering og integrert modellvurdering. Den romlige differensieringen av påvirkninger og vurderinger av dets usikkerhet vil introduseres.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten vil få kunnskap og forståelse om
- de dominerende problemene til biologisk mangfold og økosystemer
- definisjonen av økosystemtjenester
- ulike vurderingsmetoder
- en rekke LCIA påvirkningskategorier (slik som toksisitet, forsuring, svevestøv, eutrofiering og bruk av vann), inkludert metodeutvikling, romlig differensiering og usikkerheter
- klimaendringsmekanismene

Kompetanse
Emnet skal gi studenten:
- Inngående kunnskap om de store miljøproblemene som i hovedsak er knyttet til økosystemer og biologisk mangfold.
- Kjennskap til utviklingen av metoder for livsløps konsekvensvurderinger av økosystemer, med alle sine styrker og svakheter.
- Kompetanse til å utføre en fullstendig LCA studie, og kritisk tolke resultatene.
- Kunnskap om bakgrunn og gjennomføring av andre vurderingstilnærminger.
- Kompetanse til å sette opp modeller og løse dem med tilsvarende verktøy.
- Kunnskap om bruksmulighetene og begrensningene for en rekke verktøy som brukes til å vurdere miljøkonsekvenser, med fokus på økosystemer og biologisk mangfold.

Læringsformer og aktiviteter

Emnet har forelesninger, diskusjoner og øvinger. Emnet har obligatorisk lesestoff (hovedsakling fra vitenskapelig litteratur). Forelesninger og øvinger vil foregå på engelsk. 2/3 av øvingene/gruppearbeidet må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
Eksamen vil bli avholdt kun på engelsk. Studentens besvarelse kan være på norsk eller engelsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Kursmateriell

Kursmateriell, bestående av rapporter og vitenskapelig litteratur, vil bli lagt ut på It's learning.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO4065 7.5
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2016

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Industriell økologi
  • Miljø- og ressursteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen og semesterprøve

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Semesterprøve 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 09.06.2016 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Semesterprøve 30/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 70/100 08.08.2016
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU