course-details-portlet

TEP4175 - Energi fra vind og havstrøm

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Muntlig eksamen 50/100

Faglig innhold

Emnet vil gjennomgå beregning av energi potensialet i vind, bølger og tidevann. Det blir undervist i metoder for måling av vind- og vann-hastigheter og bølgehøyder som kan bli benyttet til kartlegging av energipotensialer i et område eller på en bestemt plass. Det vil gjennomgåes forskjellige teknologier for vind-, tidevann- og bølge-kraftverk. Emnet består av et stort prosjekt som omhandler en bestemt teknologi innefor vind, tidevann eller bølgeenergi. Prosjektet kan gjennomføres individuelt eller i gruppe.

Læringsutbytte

Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Energipotensialet i vind, tidevann og bølger.
- Strømning og turbulens i vind og tidevann.
- Bølge teori.
- Vind turbiner – grunnleggende design, virkemåte og introduksjon til hovedkomponentene.
- Bølge kraftverk – grunnleggende design og virkemåte.
- Vind og tidevanns turbiner: Effekt og Thrust koeffisienter iht. Betz teorem.
- Aktuator og Rotor Disk teori.
- Design av et turbin blad ved å benytte Blad Element Moment metoden.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Fornybar energi potensialet i verden.
- Aerodynamikk på et vingeprofil.
- Design laster for en vind- og tidevannsturbin.
Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne hoveddimensjoner på vind- og tidevannsturbiner.
- Beregne energi potensialet fra vind, tidevann og bølger.
- Beregne energi produsert fra en vindturbin, tidevannsturbin eller bølge kraftverk.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten:
- Etter fullført emne skal studenten ha kompetanse om Vindturbiner, - Tidevannsturbiner og Bølge kraftverk.
- Studenten skal kunne anvende denne kompetansen i prosjekter der disse maskinene inngår som komponenter i et kraftverk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. I øvingsundervisningen blir det lagt vekt på eksperimentelle undersøkelser i laboratoriet, i tillegg til regneøvinger. Obligatoriske øvinger og prosjektrapport vil telle 50 % av sluttkarakteren i emnet. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Kursmateriell

"Wind Energy Explained. Theory , Design and Application", Manwell, McGowan and Rogers, Wiley, 2002 ISBN 13:978-0-471-49972-5 (H/B)
Utdelt materiale fra faglærere.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
SIO1085 7.5
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 04.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU