course-details-portlet

TEP4156 - Viskøse strømninger og grensesjikt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 100/100 4 timer

Faglig innhold

Utledning og diskusjon av grunnligningene i viskøs strømningsmekanikk, med varmeledning og kompressibilitet inkludert. Molekylær bakgrunn for viskositet. Eksakte løsninger som: Couette strømning, Stokes 1. - og 2. problem, Hiemenz stagnasjonsstrømning. Grensesjiktapproksimasjonen, Blasius og Falkner-Skan løsningene, effekt av trykkgradient; Pohlhausen - og Thwaites metoder, kriterier for separasjon. Ikke-stasjonære grensesjikt. Stabilitet av laminær strømning, Orr-Sommerfeld ligningen og overslag til turbulens.
Eksempler på numeriske løsninger for interne og eksterne strømninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Emnet skal gi studenten kunnskap om:
- Formulering og løsning av strømnings problemer hvor viskositet og varmeledning er av betydning, i særdeleshet ved høye Reynoldstall hvor grensesjikt-approksimasjonen gjelder. –Primær fokus på det laminære strømningsregimet, og på stabilitet og overslag til turbulens.
- Kvantitative metoder for løsning av klassiske tilfeller, som Stokes problemene, stagnasjonsstrømning, Blasius og Falkner-Skan problemene, samt integralmetoder for andre grensesjikt med trykkgradient og mulig separasjon. Kvalitative og kvantitative trekk ved stabilitetsteori for parallelle strømninger i enkle geometrier.
- Anvendelser på interne strømninger i rør og kanaler og på enkle prosess-komponenter, samt på ekstern strømning omkring vingeprofiler.

Emnet skal gi studenten innsikt i:
- Bruk av den grunnleggende teorien for viskøse og termiske grensesjikt til å vurdere romlig fordeling av strømning, samt å beregne friksjonskrefter og varmeovergang mellom strømningsmedier og faste grenseflater i maskintekniske sammenhenger.

Ferdigheter:
Emnet skal gjøre studenten i stand til å:
- Beregne kritiske parametre, som friksjonsfaktor og varmefluks ved vegg, samt lokale detaljer i strømningsfeltet, for systemer av enkle geometrier.
- I noen grad å designe prosess komponenter for gitte praktiske formål ut fra krav om ytelser, som for eksempel trykkgjenvinning og termisk utvikling i strømningen.

Generell kompetanse:
Emnet skal gi studenten forståelse for:
- Systematisk anvendelse av det generelle teoretiske grunnlaget for termo-viskøs strømning i teknologisk kontekst, særlig ved høye Reynoldstall.
- Kobling mot potensialteorien i elementær strømningslære og oppbygging av sammensatte løsninger for komplette områder.
- Bruk av standard matematisk verktøy til å analysere og løse reelle strømnings-problemer av maskinteknisk art.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og skriftlige øvinger. Undervisningen gis på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

F.M.White: Viscous Fluid Flow, McGraw Hill, 3rd/4th ed.
T.Ytrehus: Introduksjonsnotat til Viskøse strømninger.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEP4155 5.0 01.09.2008
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 1
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

-

Fagområde(r)
  • Energi- og prosessteknikk
  • Fysikk
  • Marin hydrodynamikk
  • Matematikk
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for energi- og prosessteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen 100/100 21.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Skriftlig eksamen 100/100 14.08.2014 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU