TEK3022 - Universell utforming og brukersentrert design

Om emnet

Nytt fra studieåret 2017/2018

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Mappevurdering 100/100 ALLE

Faglig innhold

Emnet fokuserer på sammenhenger mellom universell utforming og brukersentrert design.

Emnets temaer:
Begreper, prinsipper og målgrupper innen universell utforming
Designmetodikk og universell utforming
Persepsjon og sanser
Ergonomi
Antropometri og anatomi
Geometri og proporsjon
Lys, farge, form, materialer
Estetikk
Etikk

 

Læringsutbytte

Kunnskap:

-Kunnskap om faglig og vitenskapelig fundament for universell utforming

-Kunnskap om problemstillinger som oppstår i forholdet mellom universell utforming og design

-Kunnskap om spesifikke fagtema som aktualiseres i forholdet mellom universell utforming og brukersentrert design

Ferdigheter:

-Forstå og anvende grunnleggende begreper og prinsipper innen universell utforming

-Identifisere generelle og spesifikke kartleggingsbehov for aktuelle brukergrupper

-Kartlegging av brukerbehov

-Omsette brukerbehov til praktiske løsninger

-Innhente oppdatert forskning og kunnskap på fagfeltet

Generell kompetanse:

-Gjennomføring av administrative prosesser innen universell utforming og design

-Planlegging og prosjektering

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert. Det avholdes i tillegg en obligatorisk oppstartsamling, og en obligatorisk samling ved Norsk forskningslaboratorium for universell utforming. Læremidler består av innspilte videoforelesninger og litteratur.

 Veiledningstimer gis på nett.

Det skal leveres skriftlige oppgaver tilknyttet emnets temaer og videoforelesninger, etter en framdriftsplan som oppgis ved semesterstart.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Teknologidesign og ledelse (BTEKD)

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Mappevurdering 100/100 ALLE
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.