course-details-portlet

TEGN6200 - Norsk tegnspråk 2 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet vurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 60/100
Mappevurdering 40/100

Faglig innhold

Studiet retter seg mot grunnskolelærere som underviser i og på norsk tegnspråk i skolen. Studiet bygger på norsk tegnspråk 1 og har som mål å videreutvikle studentens kunnskap om og ferdigheter i norsk tegnspråk. Språkundervisningen tar sikte på å utvikle grunnleggende tegnspråkkompetanse hos læreren. De fagdidaktiske delene av studiet tar utgangspunkt i skolens læreplaner og kompetansemål. Ulike perspektiv på undervisning av døve og sterkt tunghørte blir behandlet teoretisk og som en del av studiet gjennom arbeidsmåter i faget. Utvikling av grunnleggende ferdigheter i tegnspråk står sentralt i studiet, og forholdet mellom elevens språkkompetanse, tilgang til språkmiljø og lærerens språkkompetanse blir belyst

Læringsutbytte

En student som har fullført programmet forventes å ha oppnådd følgende læringsutbytte, definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Kandidaten har kunnskap om læreplaner for hørselshemmede,har kunnskap om grunnleggende ferdigheter i tegnspråkfaget og utfordringer ved undervisning i og på tegnspråk i skolen, kjenner til tegnspråkets status i samfunnet, kjenner til ulike tilnærminger og arbeidsmåter med tegnspråk som fag i skolen

Ferdighet:
Kandidaten kan kommunisere på tegnspråk knyttet til et utvalg aktuelle temaer i skolen, bruke ulike strategier for kommunikasjon også når egne ferdigheter ikke strekker til, bidra til å planlegge og gjennomføre undervisning i og på tegnspråk

Generell kompetanse:
Kandidaten kan utvikle egen språklig og faglig kompetanse basert på kunnskap og strategier i faget, relatere praktisk og teoretisk kunnskap til egen yrkespraksis, formidle fagkunnskap om norsk tegnspråk til kolleger

Læringsformer og aktiviteter

Studiet er samlingsbasert. Læringsformene varierer i ulike faser. Utenom samlinger er det lagt opp til selvstudium og ulike teoretiske og praktiske oppgaver. På samlingene vil det være en blanding av forelesninger og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver, fremlegg i plenum og videoanalyse

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske arbeidskrav

Mer om vurdering

Obligatorisk oppgaver med godkjent/ikke godkjent.
Vurdering med karakter A-F:
Skriftlig semesteroppgave. Individuell praktisk eksamen i norsk tegnspråk

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk tegnspråk 2 (1.-10. trinn) (KTGN2-1-10)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Opptak til studiet forutsetter at en er ansatt som lærer, har godkjent lærerutdanning og har 30 studiepoeng i norsk tegnspråk

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8117 15.0
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Lærer- og lektorutdanning
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet vurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Mappevurdering 40/100

Innlevering 11.12.2020

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Praktisk eksamen 60/100 04.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Mappevurdering 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Praktisk eksamen 60/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU