course-details-portlet

TEGN6101 - Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 2 KFK

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Praktisk eksamen 70/100
Oppgave 30/100

Faglig innhold

- Å videreutvikle grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk
- Å utvikle grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
- Å jobbe med norsk tegnspråk i undervisning og kommunikasjon i skolen
- Å bli kjent med og begynne å bruke digitale læremidler på norsk tegnspråk
- Å videreutvikle sin kjennskap til og begynne å bruke læreplaner for hørselshemmede elever

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- skal kjenne til grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- kjenner til opplæringsloven og læreplaner for hørselshemmede
- kjennskap til veilederen for hørselshemmede
- ha kjennskap til døves kultur og organisasjonshistorie
- ha kjennskap til tolkerettigheter

Ferdigheter:

Kandidaten
- har utviklet et grunnleggende tegnforråd
- kan kjenne igjen og ta i bruk noen grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- kan føre samtaler på norsk tegnspråk om kjente tema

Generell kompetanse:

Kandidaten
- har strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
- har strategier for å kommunisere med hørselshemmede

Læringsformer og aktiviteter

Forelesing og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum. Bruk av IKT. Videoavlesning. Nettbasert undervisning. Kunnskapsdeling i eget kollegium og utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftlig oppgave 1
  • Skriftlig oppgave 2
  • Praktisk oppgave 1
  • Praktisk oppgave 2
  • Praktisk oppgave 3

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
2 skriftlige oppgaver
3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent / ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Praktisk eksamen med oppgave (100 %)

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk tegnspråk 1 (1.-10. trinn) (KTGN1-1-10)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole. Norsk tegnspråk 1 (1–10) emne 1 eller tilsvarende.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8116 15.0
TEGN6001 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Praktisk eksamen og oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Praktisk eksamen 70/100
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Oppgave 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU