course-details-portlet

TEGN6100 - Norsk tegnspråk 1 (1-10) emne 1 KFK

Om emnet

Undervises ikke studieåret 2020/2021

Faglig innhold

- Å utvikle grunnleggende tegnforråd i norsk tegnspråk
- Å lære om grunnleggende grammatikk i norsk tegnspråk
- Å begynne med norsk tegnspråk som kommunikasjon med elevene i skolen
- Å bli kjent med digitale læremidler på norsk tegnspråk
- Å bli kjent med læreplanene for hørselshemmede elever

Læringsutbytte

Kunnskap:

Kandidaten
- har kjennskap til noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk
- har kunnskap om norsk tegnspråk som fullverdig språk
- har kjennskap til opplæringsloven og læreplaner for hørselshemmede
- har kjennskap til døves skolehistorie

Ferdigheter:

Kandidaten
- har utviklet et begynnende tegnforråd
- kan kjenne igjen og bruke noen grunnleggende grammatiske elementer fra norsk tegnspråk i kommunikasjon med andre
- kan føre samtaler på norsk tegnspråk om noen kjente tema

Generell kompetanse:

Kandidaten
- har strategier for å jobbe med å utvikle eget tegnspråk
- har strategier for å kommunisere med hørselshemmede

Læringsformer og aktiviteter

Forelesing og selvstudium. Individuelt arbeid og gruppearbeid med praktiske og teoretiske oppgaver. Gruppe- og klassediskusjoner, fremlegg i plenum. Bruk av IKT. Videoavlesning. Nettbasert undervisning. Kunnskapsdeling i eget kollegium som innebærer utprøving av ny faglig og fagdidaktisk kunnskap i faget.

Obligatoriske aktiviteter

  • Skriftligoppgave 2
  • Praktiskoppgave 1
  • Praktiskoppgave 2
  • Praktiskoppgave 3
  • Skriftligoppgave 1

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
2 skriftlige oppgaver
3 ferdighetsoppgaver knyttet til norsk tegnspråk i praksis

Obligatoriske arbeidskrav vurderes med godkjent / ikke godkjent.

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før en kan framstille seg til eksamen. Kandidater som står i fare for å bli nektet å gå opp til eksamen pga. manglende arbeidskrav, skal varsles om dette, jf. forskrift om studier ved NTNU.

Eksamen:
Demonstrasjon av ferdighet, praktisk arbeid, individuell (70 %)
Individuell skriftlig hjemmeeksamen (30 %) Tillatte hjelpemidler: www.tegnordbok.no

Ny/utsatt eksamen blir gjennomført i samsvar med gjeldende studieforskrift ved NTNU. Delvurderinger kan tas opp eller forbedres enkeltvis.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
KOMPiS Norsk tegnspråk 1 (1.-10. trinn) (KTGN1-1-10)
Norsk tegnspråk - videreutdanning for lærere (FJTEGNVUÅ)

Forkunnskapskrav

Lærerutdanning eller tilsvarende og tilsetting i grunnskole eller videregående skole.

Kursmateriell

Endelig pensumliste legges ut på Blackboard før studiestart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
LVUT8115 15.0
TEGN6000 15.0 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Videreutdanning lavere grad

Undervisning

Ingen

Undervisningsspråk: Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Språkfag
  • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Administrativ enhet
Seksjon for etter- og videreutdanning

Telefon:

Eksamensinfo

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU