course-details-portlet

TEGN2001 - Språk og kommunikasjon i teori og praksis 1

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Hjemmeeksamen 100/100 5 dager ALLE

Faglig innhold

Dette emnet bygger på Språk – multimodal kommunikasjon og Tegnspråklingvistikk. Et gjennomgangstema i emnet er flerspråklighet og språklig variasjon både i døvesamfunnet og i det norske samfunnet såvel fra et språkvitenskapelig perspektiv som fra et språk og makt-perspektiv. Studentene vil bli presentert for ulike måter døve/døvblinde/døvblitte personer bruker sine språklige ressurser i undervisningen og i praksis. Studentene får også en innføring i ledsagingsteknikker. Vi tar opp temaer som talehandlinger, språkstrukturer og meningsdanning. Parallelt skal studentene arbeide med sine egne språklige ressurser og bevisstgjøres på hvordan de kan brukes i ulike situasjoner. I arbeidet med å analysere språklig kommunikasjon tar vi i bruk «discourse mapping» som verktøy. Som en forberedelse til praksis skal studentene undertegne en erklæring om taushetsplikt.

Læringsutbytte

Kandidaten

 • kan gjøre rede for døves, døvblindes og døvblittes bruk av og omgang med flere språk
 • kjenner til språklig variasjon i døvesamfunnet og kan beskrive kommunikative muligheter og utfordringer knyttet til ulike kombinasjoner av sansetap
 • har grunnleggende generelle kunnskaper om språk og makt
 • har grunnleggende kunnskaper om sjanger og stil i norsk språkbruk
 • kan analysere og finne mening i norske tekster

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og diskusjoner, øvinger, observasjonspraksis.

Obligatoriske aktiviteter:

80% obligatorisk oppmøte. (Mangel i oppmøte kan kompenseres i henhold til instruksjoner fra faglærer.)

1. Kort muntlig fremlegg som bygger på diskurskartlegging og diskursanalyse . 2. Refleksjonsnotat knyttet til observasjonspraksis. 3. Lese og sammenfatte faglitteratur skriftlig som forberedelse til hjemmeeksamen. 4. "Nattmanøver"- en øvelse for å bli kjent med døvblinde menneskers utfordringer , gjennomføres til vanlig sammen med studenter i 3.klasse.

Godkjente obligatoriske aktiviteter er gyldige i to semester (semesteret godkjenningen gis og påfølgende semester). Alle obligatoriske aktiviteter må avlegges i samme semester.

Obligatorisk praksis: I dette emnet inngår en uke med obligatorisk observasjonspraksis. Til vanlig skjer dette ved at studentene besøker to ulike praksissteder i løpet av uken der de får mulighet til å observere ulike former for tegnspråklig kommunikasjon. Praksis vurderes til godkjent/ikke godkjent.

Regler for gyldig og ugyldig fravær i praksis: Inntil 15% fravær krever dokumentasjon. Gyldig dokumentasjon er egenmelding for maks 3 dager, legemelding ved sykdom, eller forhåndsinnvilget permisjon av praksiskontoret. Gyldig fravær ut over 15% skal kompenseres med ekstradager i praksis. Ugyldig fravær blir vurdert til ikke bestått. Hele praksisen må da tas opp igjen neste gang denne praksisen arrangeres ordinært.

Studenter har adgang til ny praksisperiode én gang dersom første gang vurderes til Ikke bestått eller ikke er godkjent. Får en student vurdert den nye praksisperioden til Ikke bestått , må utdanningen avbrytes, jf.§3-3 Tap av studierett i Forskrift om Studier ved Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).

Obligatoriske aktiviteter

 • Nattmanøver
 • Muntlig fremlegg om gjennomført diskursanalyse av norsk tekst
 • Refleksjonsnotat tilknyttet praksis
 • Lese og sammanfatte faglitteratur skriftlig som forberedelse til eksamen
 • Observasjonspraksis 1 uke
 • 80% obligatorisk oppmøte

Mer om vurdering

Hjemmeeksamen, fem dager. Alle hjelpemidler er tillatt.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Norsk tegnspråk (LTBATGTOLK)

Forkunnskapskrav

Gjennomført og bestått første år i bachelorstudium i norsk tegnspråk eller årsstudiet i norsk tegnspråk eller tilsvarende fra andre utdanningsinstitusjoner. Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelor i norsk tegnspråk.

Kursmateriell

Pensum oppgis ved semesterstart

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TEGN1106 7.5 HØST 2021
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Videregående emner, nivå II

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk, Norsk tegnspråk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Tegnspråk og tolking
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for språk og litteratur

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU