course-details-portlet

TDT4258 - Maskinnær programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 50/100
Skriftlig eksamen 50/100 3 timer D

Faglig innhold

(a) Introduksjon: Mikrokontrollere, programvare, programmerbar logikk, perifere enheter.
(b) Maskinvare: Mikrokontrollere og system der mikrokontroller er en sentral komponent eller en alternativ delløsning i systemet. Aktuelle komponenter og system: AVR-mikrokontroller, PowerPC-prosessor integrert i FPGA, utviklingskort med mikrokontroller/FPGA, brikker med mikrokontroller.
(c) Maskinnær programmering: Programmering i system med begrensete ressurser. Kompilatorer, C og assembler. HW/SW-interaksjoner. Hardkode/operativsystem for mikrokontrollersystem.
(d) Grensesnitt og periferienheter: Metoder for å bruke eksterne enheter og eventuelle spesielle maskinvareressurser, samt system der prosessorer brukes som en tilleggsressurs.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal vite hvordan utvikling for innebygde systemer (Eng. embedded systems) skiller seg fra utvikling for tradisjonelle datamaskiner
- Studenten skal kjenne til forskjellige mikrokontrollere og deres vanlige periferienheter
- Studenten skal kjenne til vanlige teknikker og løsninger innen maskinvarenær programmering og deres fordeler og ulemper
- Student skal vite hvordan vanlige energisparingsteknikker fungerer og deres fordeler og ulemper

Ferdigheter:
- Studenten skal beherske maskinvarenær programmering av mikrokontrollere på ulike abstraksjonsnivå (assembly vs. høynivåspråk med og uten operativsystem)
- Studenten skal kunne bruke utvalgte energisparingsteknikker

Generell kompetanse:
- Studenten skal beherske maskinvarenær programmering og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. Øvinger, prøver og studentpresentasjon. Emnet er modulbasert og hver modul blir enten evaluert gjennom større øvinger eller små prøver.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2019

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 50/100 D 18.12.2019 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU