course-details-portlet

TDT4258 - Maskinnær programmering

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 3 timer
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Introduksjon til innvevde systemer, egenskaper og designflyt.

Maskinvare for innvevde systemer: CPU, hurtigbuffer, minne, busser, inn/ut-enheter.

Programvare for innvevde systemer: Lavnivåprogrammering i C og ARM assembly, programmeringsteknikker for ressursbegrensede systemer, og verktøy for programmering av innvevde systemer.

Introduksjon til kompilering og kodeoptimaliseringer, operativsystemer, konstruksjon av innvevde systemer med ARM mbed, samt strømstyring i innvevde systemer.

Læringsutbytte

Kunnskaper:
- Studenten skal ha grundige kunnskaper om maskinvare- og programvarekomponenter i et innvevd system.

- Studenten skal være kjent med de forskjellige abstraksjonslagene i et innvevd system, og hvordan de interagerer med hverandre.

- Studenten skal ha detaljert kunnskap om programvareutvikling for innvevde systemer, inkludert C-programmering for systemer uten operativsystem, samt assemblyprogrammering.

- Studenten skal ha god kunnskap om driverutvikling for innvevde systemer som kjører uCLinux.

Ferdigheter:
- Studenten skal være i stand til å programmere innvevde systemer på forskjellige abstraksjonsnivåer, slik som assemblyprogrammering og C-programmering med og uten operativsystem.


Generell kompetanse:
- Studenten skal beherske maskinvarenær programmering og kunne anvende denne kunnskapen i prosjekter på alle abstraksjonsnivå

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, selvstudium. Frivillige øvinger og tre øvinger som teller på den endelige karakteren. Klasseromsdiskusjoner.

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. I mappen inngår skriftlig eksamen (50%) og arbeider (50%). Resultater for delene angis i %-poeng, mens vurdering for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.
Dersom studenten også etter utsatt eksamen har sluttkarakteren F/ikke-bestått, må studenten gjenta hele emnet neste studieår. Arbeider som teller med i sluttkarakteren må gjentas.

Kursmateriell

Kursmateriell oppgis ved semesterstart.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 2
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator:

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 50/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU