course-details-portlet

TDT4127 - Programmering og numerikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 100/100 4 timer A

Faglig innhold

Emnet består at to deler: Grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3) og
Numerikk (1/3). Python-ferdighetene vil være av generell karakter, men så snart nivået er høyt nok går man i gang med å løse praktiske programmeringsoppgaver innen Numerikk.

Prosedyreorientert programmering:
- Variabler og datatyper.
- Input og output.
- Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon.
- Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler.
- Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary).
- Filbehandling, persistent lagring av informasjon, unntaksbehandling.
- Rekursjon.
- Python som programmeringsomgivelse.
- Behandling av N-dimensjonale matriser
- Plotting av funksjoner

Numerikk:
- Numerisk integrasjon av funksjoner: Trapes-metoden, Simpsons metode, Adaptiv Simpson metode
- Newtons metode for å finne funksjoners nullpunkt
- Gauss-eliminasjon for å løse lineære ligningssett
- Numerisk løsning av ordinære differensialligninger
- Fikspunktiterasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper:
Ved emnets slutt kan kandidaten
• forklare sentrale konsepter og mekanismer i prosedyreorientert programmering
• utlede resultatet av kjøring av små programmer og funksjoner
• forklare tallrepresentasjon, presisjon av beregninger og virkemåten til sentrale numeriske metoder


Ferdigheter:
Ved emnets slutt kan kandidaten
• bruke egnede verktøy for skriving og kjøring av Python-programmer
- anvende hensiktsmessige datastrukturer, kontrollstrukturer og oppdeling i funksjoner og moduler for å lage velstrukturert og fungerende kode
• anvende grunnleggende numeriske metoder i løsning av beregningsproblemer, og importere og bruke numeriske biblioteksfunksjoner til Python
• identifisere årsaker til feil og manglende presisjon i programmer, og korrigere feilene
• demonstrere og forklare egen programkode til andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven vil bli gitt på engelsk; studentene kan svare på norsk.
Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan hjemmeeksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Forkunnskapskrav

Matematikk tilsvarende krav for opptak for to-årig sivilingeniør master-program.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4109 5.0 01.09.2019
TDT4105 5.0 01.09.2019
TDT4110 5.0 01.09.2019
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 1

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 8
Fordypningstimer: 1

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Program/system-utvikling
  • Numerikk
  • Numerisk matematikk
  • Numerisk approksimasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 100/100 A

Utlevering 28.11.2020

Innlevering 28.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD Hjemme-eksamen 100/100 A

Utlevering 21.05.2021

Innlevering 21.05.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Hjemme-eksamen 100/100 A INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform og karakterskala er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form and grading system have changed as a preventive measure in the ongoing corona situation
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU