course-details-portlet

TDT4127 - Programmering og numerikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bestått/ Ikke bestått

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet består at to deler: Grunnleggende prosedyreorientert programmering i Python (2/3) og Numerikk (1/3). Python-ferdighetene vil være av generell karakter, men så snart nivået er høyt nok går man i gang med å løse praktiske programmeringsoppgaver innen Numerikk. Prosedyreorientert programmering: - Variabler og datatyper. - Input og output. - Kontrollstrukturer: Sekvens, valg, og repetisjon. - Strukturering og oppdeling av programmer; funksjoner og moduler. - Datastrukturer: Lister, tabeller, tekststrenger, mengder, tupler og poster (dictionary). - Filbehandling, persistent lagring av informasjon, unntaksbehandling. - Rekursjon. - Python som programmeringsomgivelse. - Behandling av N-dimensjonale matriser - Plotting av funksjoner Numerikk: - Numerisk integrasjon av funksjoner: Trapes-metoden, Simpsons metode, Adaptiv Simpson metode - Newtons metode for å finne funksjoners nullpunkt - Gauss-eliminasjon for å løse lineære ligningssett - Numerisk løsning av ordinære differensialligninger - Fikspunktiterasjoner

Læringsutbytte

Kunnskaper: Ved emnets slutt kan kandidaten - forklare sentrale konsepter og mekanismer i prosedyreorientert programmering - utlede resultatet av kjøring av små programmer og funksjoner - forklare tallrepresentasjon, presisjon av beregninger og virkemåten til sentrale numeriske metoder Ferdigheter: Ved emnets slutt kan kandidaten - bruke egnede verktøy for skriving og kjøring av Python-programmer - anvende hensiktsmessige datastrukturer, kontrollstrukturer og oppdeling i funksjoner og moduler for å lage velstrukturert og fungerende kode - anvende grunnleggende numeriske metoder i løsning av beregningsproblemer, og importere og bruke numeriske biblioteksfunksjoner til Python - identifisere årsaker til feil og manglende presisjon i programmer, og korrigere feilene - demonstrere og forklare egen programkode til andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, øvingsforelesninger, obligatoriske øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Eksamensoppgaven vil bli gitt på engelsk; studentene kan svare på norsk.

Bestått øvingsopplegg er nødvendig for å kvalifiseres til slutteksamen.

Utsatt eksamen i august. Ved utsatt eksamen kan vurderingsformen bli endret til muntlig.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TDT4109 5.0 HØST 2019
TDT4105 5.0 HØST 2019
TDT4110 5.0 HØST 2019
TDT4111 5.0 HØST 2022
IT1001 5.0 HØST 2023
Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2023

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Program/system-utvikling
  • Numerikk
  • Numerisk matematikk
  • Numerisk approksimasjon
  • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 21.12.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 Sluppenvegen 14 69
SL111+SL210 Sluppenvegen 14 290
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU