course-details-portlet

TDAT3024 - Matematikk og fysikk valgfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Hjemmeeksamen 50/100 4 timer
Hjemmeeksamen 30/100 4 timer
Oppgave 20/100

Faglig innhold

Fysikk (5 sp): Magnetisk induksjon. Mekanikk: Bevegelsesmengde. Arbeid og energi. Konserveringslover for energi. Newtons lover. Spinn og dynamikk; statikk og dynamikk for stive legemer. Fluidmekanikk: Trykk og oppdrift. Anvendelser på Bernoullis likning. Bølgefysikk: Harmonisk bevegelse, tvungne svingninger, resonans, beats. Lydbølger, lysbølger. Snells lov. Termisk fysikk: Temperatur, termisk utvidelse. Indre energi, kinetisk gassteori og varmekapasitet. Varmelærens to hovedsetninger; entropi. Varmetransport (konveksjon, stråling, diffusjon).

Matematikk (5 sp): Partielle differensiallikninger og numeriske metoder for å løse disse. Laplacetransformasjon og anvendelser på differensiallikninger. Fourierrekker. Romkurver, linjeintegraler. Runge-Kutta-metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har kjennskap til grunnleggende prinsipper og begreper i mekanikk, dynamikk, fluidmekanikk, termisk fysikk, elektromagnetisme, bølger og svingninger.
- har opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på og som danner et fundament for livslang læring.
- har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.
- har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer.
- har kunnskap om Laplacetransformasjoner, Fourierrekker og deres anvendelser.
- har kunnskap om romkurver og partielle differensiallikninger.
- har kunnskap om numeriske metoder for å løse differensiallikninger.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen generell fysikk og kan anvende disse for å forklare faglige problemstillinger med et relevant begreps- og formelapparat.
- har kvantitative problemløsningsferdigheter og kan modellere ved å anvende grunnleggende fysikkprinsipper og kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
- kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form og kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
- kan løse problemer ved analytiske og numeriske metoder.
- kan bruke numeriske metoder til å løse differensiallikninger, som for eksempel varmeledningslikningen.

Generell kompetanse
Kandidaten
- forstår sammenheng mellom grunnleggende fysiske fenomener og praktiske anvendelser og forstår fysikkens betydning i sin egen utdanning.
- forstår fysiske problemstillinger, tenkemåter, metoder og løsninger og kan formidle disse skriftlig og muntlig ved hjelp av relevant fagterminologi.
- kan bruke matematiske argumenter for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger.
- forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger.
- kjenner den analytiske tenkemåten og kan se sammenhenger mellom relevante matematiske begreper.
- har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger - fysikk
  • Obligatoriske øvinger - matematikk

Mer om vurdering

Om arbeidskravene:
7 av 10 regneøvinger i fysikk må være godkjent for å få gå opp til deleksamen i fysikk.
6 av 8 øvinger i matematikk må være godkjent for å få gå opp til deleksamen i matematikk.

Alle hjelpemidler er tillatt.

Vurderingen består av flere deler. Alle deler må være bestått.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen.
Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen:
Skriftlige deleksamener: Mars
Prosjekt: Emnet undervises siste gang høsten 2020 - nye prosjekter arrangeres ikke.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data.

Kursmateriell

Young Freedman: University Physics with Modern Physics - samme boka som du brukte i TDAT2001 Realfag for dataingeniører året før, eller nyere utgave.James Stewart: Calculus, Early Transcendentals - samme boka som du brukte i TDAT2002 Matematikk 2 året før, eller nyere utgave.Timothy Sauer: Numerical Analysis ¿ Samme bok som du brukte i TDAT2002 Matematikk 2 året før, eller nyere utgave.Hans Jakob Rivertz: Kompendium i matematikk valgfag - vil være tilgjengelig i elektronisk format.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Fysikk
  • Ingeniør
  • Matematikk
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 20/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 50/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 30/100

Utlevering 07.12.2020

Innlevering 07.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (3) 50/100

Utlevering 08.03.2021

Innlevering 08.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen (4) 30/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. 
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation. 
  • 3) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 4) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form has changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU