TDAT3024 - Matematikk og fysikk valgfag

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 20/100
Skriftlig eksamen 30/100 4 timer D
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C

Faglig innhold

Fysikk (5 sp): Magnetisk induksjon. Mekanikk: Bevegelsesmengde. Arbeid og energi. Konserveringslover for energi. Newtons lover. Spinn og dynamikk; statikk og dynamikk for stive legemer. Fluidmekanikk: Trykk og oppdrift. Anvendelser på Bernoullis likning. Bølgefysikk: Harmonisk bevegelse, tvungne svingninger, resonans, beats. Lydbølger, lysbølger. Snells lov. Termisk fysikk: Temperatur, termisk utvidelse. Indre energi, kinetisk gassteori og varmekapasitet. Varmelærens to hovedsetninger; entropi. Varmetransport (konveksjon, stråling, diffusjon).

Matematikk (5 sp): Partielle differensiallikninger og numeriske metoder for å løse disse. Laplacetransformasjon og anvendelser på differensiallikninger. Fourierrekker. Romkurver, linjeintegraler. Runge-Kutta-metoder.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Kandidaten
- har kjennskap til grunnleggende prinsipper og begreper i mekanikk, dynamikk, fluidmekanikk, termisk fysikk, elektromagnetisme, bølger og svingninger.
- har opparbeidet et faglig grunnlag og forståelse i matematikk som andre emner kan bygge videre på og som danner et fundament for livslang læring.
- har kunnskap om grunnleggende sammenhenger mellom matematikk og ingeniørfaglige anvendelser.
- har kunnskap om problemløsning og modellbygging som verktøy for å løse ingeniørproblemer.
- har kunnskap om Laplacetransformasjoner, Fourierrekker og deres anvendelser.
- har kunnskap om romkurver og partielle differensiallikninger.
- har kunnskap om numeriske metoder for å løse differensiallikninger.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen generell fysikk og kan anvende disse for å forklare faglige problemstillinger med et relevant begreps- og formelapparat.
- har kvantitative problemløsningsferdigheter og kan modellere ved å anvende grunnleggende fysikkprinsipper og kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
- kan formulere ingeniørfaglige problemer på matematisk form og kan vurdere resultater fra matematiske beregninger.
- kan løse problemer ved analytiske og numeriske metoder.
- kan bruke numeriske metoder til å løse differensiallikninger, som for eksempel varmeledningslikningen.

Generell kompetanse
Kandidaten
- forstår sammenheng mellom grunnleggende fysiske fenomener og praktiske anvendelser og forstår fysikkens betydning i sin egen utdanning.
- forstår fysiske problemstillinger, tenkemåter, metoder og løsninger og kan formidle disse skriftlig og muntlig ved hjelp av relevant fagterminologi.
- kan bruke matematiske argumenter for å kommunisere om ingeniørfaglige problemstillinger.
- forstår at det er presisjonsnivået i det matematiske språket som gjør det velegnet til å strukturere ingeniørfaglige problemer og åpne for løsninger.
- kjenner den analytiske tenkemåten og kan se sammenhenger mellom relevante matematiske begreper.
- har matematisk forståelse som kan gi grunnlag for livslang læring.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og regneøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger - fysikk
  • Obligatoriske øvinger - matematikk

Mer om vurdering

Om arbeidskravene:
7 av 10 regneøvinger i fysikk må være godkjent for å få gå opp til deleksamen i fysikk.
8 av 8 øvinger i matematikk må være godkjent for å få gå opp til deleksamen i matematikk.

Hjelpemiddel deleksamen fysikk: Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Cappelen, samt "bestemt, enkel kalkulator".

Vurderingen består av flere deler. Alle deler må være bestått.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen.
Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

Ny/utsatt eksamen:
Skriftlige deleksamener: Mars
Prosjekt: Neste gang emnet kjøres.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data.

Kursmateriell

Young Freedman: University Physics with Modern Physics - samme boka som du brukte i TDAT2001 Realfag for dataingeniører året før, eller nyere utgave.James Stewart: Calculus, Early Transcendentals - samme boka som du brukte i TDAT2002 Matematikk 2 året før, eller nyere utgave.Timothy Sauer: Numerical Analysis ¿ Samme bok som du brukte i TDAT2002 Matematikk 2 året før, eller nyere utgave.Hans Jakob Rivertz: Kompendium i matematikk valgfag - vil være tilgjengelig i elektronisk format.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 20/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 30/100 D 04.12.2017 09:00 KJL1 , E6
Høst ORD Skriftlig eksamen** 50/100 C 16.12.2017 09:00 KJL1 , E2
Vår UTS Oppgave 20/100
Vår UTS Skriftlig eksamen** 30/100 D 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen** 50/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 4. des: Eksamen i matematikk.
  • ** 16. des: Eksamen i Fysikk.
  • ** Eksamen i Matematikk.
  • ** Eksamen i Fysikk
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.