course-details-portlet

TDAT3023 - 3D-grafikk med prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100 ALLE

Faglig innhold

3D-grafikk (5 sp): Programmering med 3d-grafikkbiblioteker. OpenGL. Høyerenivå API. Transformasjoner, projeksjoner, belysning, animering, flateegenskaper og teksturer. Noe enkel matrise- og vektorregning.
Prosjekt (10 sp): Studentene skal selvstendig planlegge og gjennomføre et prosjekt innenfor grafikk, visualisering, bildebehandling eller tilgrensende fagområder, gjerne mot ekstern oppdragsgiver. For noen vil dette prosjektet fungere som forprosjekt for bacheloroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten kan
- gjøre rede for geometriske transformasjoner gjennom translering, skalering og rotering og betydningen av rekkefølgen på disse.
- gjøre rede for ulike typer belysning og materialegenskaper i OpenGL.
- forklare forskjellen mellom ortogonal og perspektivisk projeksjon.
- gjøre rede for hva teksturer er og hvorfor disse brukes.
- gjøre rede for hovedforskjellene mellom OpenGL og en valgt høyere ordens 3D-API.
- gjøre rede for hvordan kompliserte datamodeller lages vha. eksterne programmer og hvordan dette kan nyttiggjøres i en høyere ordens 3D-API.
- argumentere for valg av gjennomføringsmetode for et gitt forsknings-/utviklingsprosjekt.

Ferdigheter:
Kandidaten kan
- lage 3d-programmer som f.eks. enkle spill.
- lage 3d-programmer både med OpenGL og en valgt høyere ordens 3D-API hvor transformasjoner, animasjoner, belysning, materialegenskaper, projeksjoner, interaktivitet og teksturer benyttes.
- bruke eksterne datamodeller (f.eks. mesh) vha. importrutiner i høyere ordens 3D-API.
- gjennomføre et selvstendig prosjekt hvor det i de fleste tilfeller vil være ekstern oppdragsgiver.
- selvstendig gjennomføre nødvendig prosess, samt produsere nødvendige produkter inkludert dokumentasjon i henhold til prosjektbeskrivelsen og valgt gjennomføringsmetode.

Læringsformer og aktiviteter

Oppgaven gjennomføres som et selvstendig prosjektarbeid med veiledningsmøter. Det er studentenes ansvar å be om veiledningsmøter. Prosjektet gjennomføres normalt i grupper på 2-3 personer. Etter søknad kan det innvilges dispensasjon fra regelen om gruppearbeid, slik at en person kan utføre prosjektet alene.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatoriske øvinger
  • 3D-grafikk med prosjekt - utviklingsmetode
  • 3D-grafikk med prosjekt - muntlig framlegg

Mer om vurdering

Om arbeidskravene:
Øvingene i 3D-grafikk må vises fram/demonstreres for faglærer for godkjenning. Øvingene må være godkjente for å få karakter i emnet.

Om vurderingen:
Prosjektoppgave i gruppe. Dokumentasjon i henhold til utviklingsmetode, samt sluttprodukt (vanligvis kjørbart program og kildekode) skal leveres inn. Programkode skal være på engelsk. Studentene skal selv initiere prosjektmøter (minst ett) med faglærer. Presentasjon knyttet til prosjektet er obligatorisk. Prosess, rapporter, sluttprodukt og presentasjon teller. Hver del må være bestått. Individuell karakter kan gis selv om prosjektet gjennomføres i gruppe. Klageadgangen gjelder prosjektet som helhet.

Ny/utsatt vurdering: Emnet undervises siste gang høsten 2020 - nye prosjekter arrangeres ikke.

Ved søknader om godskrivning, godkjenning og innpassing av emner fra tidligere årskull eller andre institusjoners tilsvarende utdanninger, vil hver søknad behandles individuelt og søker må kunne medregne studiepoengreduksjon ved overlappende emner.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Kursmateriell

Leksjoner, maler og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet. I tillegg kan det være det aktuelt med fagbøker avhengig av typen prosjektoppgave.

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  15.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Informatikk
  • Ingeniør
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for datateknologi og informatikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 100/100 ALLE INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU