TDAT2001 - Realfag for dataingeniører

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Skriftlig eksamen 25/100 2 timer D Bokstavkarakterer
Oppgave 0/100 Bestått/Ikke bestått
Rapport 0/100 Bestått/Ikke bestått
Skriftlig eksamen 25/100 2 timer D Bokstavkarakterer
Skriftlig eksamen 50/100 4 timer C Bokstavkarakterer

Faglig innhold

Fysikk: Elektriske krefter og felt, Ohms lov, Kirchhoffs lover, magnetiske felt og krefter. Halvledere, motstander, kondensatorer, dioder og transistorer.
Kjemi: Grunnstoffene og det periodiske system. Bindinger, mengdeberegning og navnsetting. Løsninger, syrer og baser, massevirkningsloven. Redoksreaksjoner.
Statistikk: Beskrivende statistikk. Grunnleggende sannsynlighetsregning, kombinatorikk, stokastiske variable (fordelingsfunksjon, forventning, varians, kovarians). Sentrale sannsynlighetsfordelinger: binomisk -, hypergeometrisk -, Poissonfordeling, eksponensial -, normalfordeling. Statistisk metodelære: punktestimering, konfidensintervall, hypotesetesting, lineær regresjonsanalyse.

Læringsutbytte

Forventet læringsutbytte:
Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte:

Kunnskap:
Kandidaten
- kjenner til hvordan matematikk er et nødvendig verktøy for å kunne beskrive resultater i realfag.
- kjenner til hvordan å bruke relevante elektroniske hjelpemidler.

Fysikk: Kandidaten
- kjenner de grunnleggende begreper og teorier innen elektromagnetisme og halvlederteknologi.
- har kjennskap til fysikkens (elektromagnetismens) lover og hvordan de kan anvendes til å modellere komponenter i logiske elektriske kretser, og har en rimelig god forståelse for modellenes gyldighetsområde.

Statistikk: Kandidaten
- kan tolke beskrivende statistikk, kjenne til grunnleggende sannsynlighetsteori, sentrale sannsynlighetsfordelinger og teorigrunnlaget for estimering, konfidensintervall og hypotesetesting.

Kjemi: Kandidaten
- kjenner grunnleggende prinsipper, teorier og begreper innen kjemi.
- kjenner til grunnleggende sammenhenger mellom kjemi og praktiske anvendelser.

Ferdigheter
Kandidaten
- kan innhente, analysere og presentere numeriske data.
- kan gjøre rede for grunnleggende fenomener innen elektromagnetisme og halvledere, og anvende disse for å forklare faglige problemstillinger innen datateknikk.
- behersker grunnleggende sannsynlighetsregning og kan gjøre estimering, hypotesetesting og enkle korrelasjons-/regresjonsanalyser.

Generell kompetanse
Kandidaten
- har et begreps- og formelapparat innen realfag som er relevant for forståelsen av moderne datasystemer.
- har grunnleggende ferdigheter i laboratoriearbeid, rapportering og resultatpresentasjon.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, regneøvinger, laboratorieøvinger, programmeringsøvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger - kjemi
  • Regneøvinger i fysikk
  • Øvinger - sansynlighetsregning

Mer om vurdering

Arbeidskrav:
Delvurdering sannsynlighetsregning: Det gis 5 øvinger, hvorav minst 3 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Delvurdering fysikk: Det gis 5 regneøvinger med obligatorisk oppmøte på lab for å få godkjent dem. Alle 5 må være godkjent for å gå opp til eksamen.
Delvurdering kjemi: Det gis 1 øving som må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Alle delvurderinger må være bestått hver for seg. Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Tillatte hjelpemidler til de ulike deleksamenene finnes under "Vurdering". For deleksamen i fysikk gjelder: Bestemt enkel kalkulator og Tabeller og formelsamling for ingeniørhøgskolen, Gyldendal.

Ny/utsatt vurdering:
Deleksamen oktober: Desember
Deleksamen mai/juni: August
Prosjektoppgave: Neste gang emnet går.
Laboratoriearbeid med rapporter: Neste gang emnet går.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Fysikk: Young Freedman: University Physcis with Modern Phyics, siste utgave. Statistikk: Gunnar G. Løvås: Statistikk for universiteter og høgskoler, siste utgave. Kjemi: Forelesningsnotater samt materiale utlagt på ItsLearning

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Skriftlig eksamen** 25/100 D 02.10.2017 09:00 H3 Rom 516 (519) , H3 Rom 521(Sprokkit) , H3 Rom 511 , H3 Datalab 524 (Fraggle)
Høst UTS Skriftlig eksamen** 25/100 D 19.12.2017 09:00 Hall A
Vår ORD Oppgave 0/100
Vår ORD Rapport 0/100
Vår ORD Skriftlig eksamen** 25/100 D 09:00
Vår ORD Skriftlig eksamen** 50/100 C 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** 2. oktober 2017: Eksamen i Sannsynlighetsregning
  • ** 19.12.17: Utsatt eksamen i Sannsynlighetsregning
  • ** Eksamen i Kjemi.
  • ** Eksamen i Fysikk.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.