TDAT1007 - Ingeniørfaglig innføringsemne

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bestått/Ikke bestått

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Rapport 20/100
Oppgave 40/100
Skriftlig eksamen 40/100 2 timer E

Faglig innhold

A. Skriftlig og muntlig formidlingsteknikk, kritisk tenkning, kildekritikk.
B. Ingeniørfaglig yrkesutøvelse: Teambygging med Belbins teamroller og Firo-modellen for teamsamarbeid og utvikling, arbeidskontrakt og konfliktforebygging, prosjektetablering og gjennomføring, å skrive en faglig rapport, enkel systemmodellering.
C. Informasjonsteknologien i en større sammenheng: Etikk, samfunn, miljø, historie og utvikling.

Læringsutbytte

Etter å ha gjennomført emnet skal kandidaten ha følgende samlete læringsutbytte:

Kunnskaper
Kandidaten:
- kan gjøre rede for hvordan etablere og gjennomføre prosjekter
- kjenner til påvirkningen fra informasjonsteknologi på miljøet og på samfunnsutviklingen både i bedrifter, det offentlige og i familie og hverdagsliv
- har kunnskap om informasjonsteknologiens historie og utvikling
- kan gjøre rede for ulike modeller for teamsamarbeid og utvikling
- kan gjengi ulike etiske teorier
- forstår hvilke etiske utfordringer utviklingen innen informasjonsteknologi gir i dagens samfunn, og kjenner til forskjellige måter å møte utfordringene på

Ferdigheter
Kandidaten kan:
- kan selv søke opp og diskutere eget materiale som er relevant i forhold til IT og påvirkningen på miljø og samfunn
- modellere enkle systemer
- skrive prosessdokumentasjon som timelister, ukerapporter, møteinnkalling og møtereferat, samt sette opp en arbeidskontrakt mellom teammedlemmer

Generell kompetanse
Kandidaten kan:
- formidle fagstoff skriftlig og muntlig
- identifisere, planlegge og gjennomføre et lite utviklingsprosjekt i samarbeid med andre
- reflektere over egen faglig utøvelse og tilpasse seg til den aktuelle arbeidssituasjonen, også i team, og kan utvikle denne basert på tilbakemeldinger fra andre

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger, teamoppgaver, diskusjoner, teammøter med veiledning og tilbakemeldinger, studentpresentasjoner, utviklingsprosjekt, samskriving.

Obligatoriske aktiviteter

  • Obligatorisk tilstedeværelse
  • Obligatoriske øvinger

Mer om vurdering

Mer om arbeidskravene:

Alle arbeidskravene må være godkjente for å gå opp til skriftlig eksamen.

OBL-2 - Obligatoriske øvinger: En øving i etikk og en øving i historie, samfunn og miljø.

 

OBL-3 - Obligatorisk tilstedeværelse: Det er krav om individuell tilstedeværelse på minst to (av tre) sesjoner innen kritisk tenkning og to (av tre) gruppemøter med faglærer. Alle gruppene må være representert på alle tre gruppemøtene

 

Mer om to av vurderingselementene:

PRO-1: Prosjektoppgave i form av et utviklingsprosjekt med presentasjon og rapport i henhold til gitte spesifikasjoner. Gruppearbeid. Individuell arbeidsinnsats må dokumenteres.

RAP-1: Faglig rapport med muntlig presentasjon. Gruppearbeid. Hver enkelt deltaker i gruppen må aktivt delta under presentasjonen. Rapporten skal dekke et utvalgt tema innen IT, miljø og samfunn og skrives etter en bestemt mal.

 

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i emnet må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.

 

Ny/utsatt vurdering:

Skriftlig eksamen: mai/juni

Prosjektoppgave og rapport: ved neste gjennomføring av emnet

Vurderingen består av tre deler. Alle deler må være bestått.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Dataingeniør (ITHINGDA)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav, og er forbeholdt studenter tatt opp til Bachelor i ingeniørfag, data, Trondheim (ITHINGDA).

Kursmateriell

Leksjoner og nettressurser gjøres tilgjengelig på skolens læringsplattform etter oppstart av emnet.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Rapport 20/100
Høst ORD Oppgave 40/100
Høst ORD Skriftlig eksamen** 40/100 E 12.12.2017 09:00 JC1 , JD2 , H3 Rom 521(Sprokkit) , JB10 MUSIKK , JB370
Vår UTS Rapport 20/100
Vår UTS Oppgave 40/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 40/100 E 29.05.2018 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
  • ** Dette er en digital eksamen: Ta med egen PC. Merk: Hvis du skal ha tilrettelegging med PC og er plassert på datasal, trenger du ikke å ta med deg egen PC, men merk at du fortsatt skal levere eksamen i Inspera. Gjennomfør en demoeksamen uten SEB på ntnu.inspera.no Please note that this is a digital exam: Please bring your own computer. https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Digital+skoleeksamen+-+for+studenter
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.