course-details-portlet

TBYG3030 - Organisasjon og økonomi i BA-prosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 40/100
Skriftlig eksamen 60/100 4 timer D

Faglig innhold

Emnet gir en introduksjon til Prosjektledelse og anleggsteknikk. Sentrale tema er: Rammebetingelser for BA-prosjekter. Organisering av planlegging, prosjektering og produksjon (parter, roller, ansvar, kontraktstrategier). Økonomi i planleggingsfasen (budsjett, lønnsomhetsanalyser, beskrivelsestekster, anbud). Byggeprosess (byggeprosjektets faser og delprosesser inklusiv offentlige prosesser). HMS og miljøstyring.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om organisasjon og økonomi i gjennomføringen av en byggeprosess, hvilke rammebetingelser, hjelpemidler og ansvar en har å forholde seg til i prosessen og viktigheten av HMS i byggeprosessen.

Ferdigheter:
Kandidaten kan benytte verktøy for å lage budsjett, kalkulere anbud, metoder for å analysere lønnsomhet i byggeprosjekt og ulike HMS-indikatorer.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå hvordan en byggeprosess utvikler seg fra et behov til et faktisk byggverk og forstå fagterminologi som benyttes i byggeprosessen.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger.
Emnet undervises sammen med TBA4135, men studenter i TBYG3030 har ekstra øvinger.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 60% og øvinger/arbeider 40%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Kursmateriell

Bygglex, kompendium og lærebok (Ola Lædre: Kontraktstrategi for bygg- og anleggsprosjekter).

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4135 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  10.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Forelesningstimer: 4
Øvingstimer: 4
Fordypningstimer: 8

Undervisningsspråk: -

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Organisasjons/arbeidslivsfag
  • Prosjektadministrasjon
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Teknologiske fag
  • Økonomi

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 40/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig eksamen 60/100 D 16.12.2020 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU