TBYG3012 - Veg, VA og arealplan

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Skriftlig eksamen 25/100 4 timer HJELPEMIDD
Skriftlig eksamen 30/100 4 timer HJELPEMIDD

Faglig innhold

Drikkevannsforskriften. Vannforsyningssystemet, trykksoneinndeling, lekkasjesøking. Bruk av EPANET til simulering. Rørdelsprosjektering samt prosjektering av VA-ledninger etter NS3420. Rensing av avløpsvann og slambehandling. Avløpssystemer, overvannsteknologi og overvannshåndtering, avskjærende ledninger. Pumpestasjoner og ledninger. Simulering og dimensjonering v.h.a. Mike Urban Mouse. Rehabilitering og sanering.
DAK i vegprosjekteringsarbeidet; Novapoint med vekt på vegmodulen. Detaljplanlegging. Konsekvensanalyser. Masse- og kostnadsberegning. Vegmiljø. Trafikkteknikk: Trafikkens og trafikantenes karakteristika. Trafikkberegninger, trafikkvolum. Trafikksikkerhet. Vegkryss, avvikling og kapasitet. Drift og vedlikehold. Forsterkning av veg.
Introduksjon til arealplaner, utførelse av reguleringsplaner og tekniske planer

Læringsutbytte

KUNNSKAP Vegplanlegging:
Kandidaten skal ha kunnskap om
- om geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater.
- om de ulike elementene i et trafikksystem.
- vegplanlegging på både oversikts- og detaljnivå.
- trafikkens og trafikantens karakteristika, og kjenne til anvendelsen av dette i trafikkssikkertsarbeidet.
- drift- og vedlikehold av veg og vegutstyr, og kjenne til metoder for forsterkning og utbedring av veger.

KUNNSKAP VA-teknikk:
Kandidaten skal ha kunnskap om
- drikkevannsforskriften
- lekkasjesøking
- design av vannforsyningssystemet
- rensing av avløpsvann
- overvannshåndtering
- design av avløpssystemer
- sanering og rehabilitering

FERDIGHETER Vegplanlegging
Kandidaten skal kunne
- ved bruk av EDB-verktøy prosjektere ulike alternativer til en lengre vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning.
- framstille plan- og profiltegninger tilpasset ulike plannivå.
- vurdere tilstand og beregne nødvendige forsterkningstiltak til eksisterende veg.
- foreta beregninger og vurderinger i forbindelse med utforming av ulike kryssløsninger
- gjennomføre kostnadsberegninger og konsekvensanalyser av et vegprosjekt
- benytte gjeldende standarder til å vurdere tiltak for drift og vedlikehold av eksisterende veg.
- foreta beregninger og enkle analyser knyttet til trafikksikkerhetsarbeid

FERDIGHETER VA-teknikk:
Kandidaten skal kunne
- utføre en trykksoneinndeling
- utføre enklere analyser med Epanet
- utføre rørdelsprosjektering for trykkledninger
- prosjektere VA-ledninger etter NS3420
- utføre beregninger av overvannsavrenning
- bruke simuleringsprogrammet Mouse til enkel avløpsberegning

FERDIGHETER Arealplanlegging:
-Kandidaten skal kunne utarbeid en reguleringsplan for et middels stort felt
-kandidaten skal kunne utarbeide en teknisk plan knyttet til en reguleringsplan

GENERELL KOMPETANSE
- Kandidaten skal ha gode ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold.
- Kandidaten skal kunne delta i faglige diskusjoner innenfor de aktuelle fagområdene og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, øving og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav - øvinger

Mer om vurdering

Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Hjelpemidler til skriftlige eksamener: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg ved NTNU Trondheim. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell


VA-boka, Norska Vann 2012/2014. Samling av veiledninger /retningslinjer/rapporter fra SFT, Miljøverndep., NKF, Norsk Vann, Mattilsynet, Folkehelsa m.fl. R.E.Petersen og S.Thorolfsson: Overvannsteknikk, HiST/NTNU 2007. Statens vegvesens håndbøker: N100 Veg- og gateutforming, N200 Vegbygging, N500 Vegtunneler; R761 Prosesskode 1, V710 Oversiktsplanlegging; R610 Standard for drift og vedlikehold; R700 Tegningsgrunnlag, V712 Konsekvensanalyser, V713 Trafikk-beregninger, V131 Veg og natur, N101 Rekkverk, V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, V120 Premisser for gedometrisk utforming av veger; Vegdirektoratrapport nr. 53 Lærebok i drift og vedlikehold av veger; Vianova AS: Novapoint Høgskolemateriell; Jens Bjørneboe, Småhusområder ISBN 9788253606897. Veileder reguleringsplaner, Miljøverndep. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon
mm Miljøverndep.

 

 

 

 

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Oppgave 15/100
Høst ORD Oppgave 15/100
Høst ORD Oppgave 15/100
Høst ORD Skriftlig eksamen 25/100 HJELPEMIDD 05.12.2017 09:00 F1 , R D1-102 Datasal , KJL1
Høst ORD Skriftlig eksamen 30/100 HJELPEMIDD 11.12.2017 09:00 R D1-185 Datasal , KJL1 , E2
Vår UTS Oppgave 15/100
Vår UTS Oppgave 15/100
Vår UTS Oppgave 15/100
Vår UTS Skriftlig eksamen 25/100 HJELPEMIDD 09:00
Vår UTS Skriftlig eksamen 30/100 HJELPEMIDD 09:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.