course-details-portlet

TBYG3012 - Veg, VA og arealplan

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Oppgave 15/100
Hjemmeeksamen 25/100 4 timer
Hjemmeeksamen 30/100 4 timer

Faglig innhold

Drikkevannsforskriften. Vannforsyningssystemet, trykksoneinndeling, lekkasjesøking. Bruk av EPANET til simulering. Rørdelsprosjektering samt prosjektering av VA-ledninger etter NS3420. Rensing av avløpsvann og slambehandling. Avløpssystemer, overvannsteknologi og overvannshåndtering, avskjærende ledninger. Pumpestasjoner og ledninger. Simulering og dimensjonering v.h.a. Mike Urban Mouse. Rehabilitering og sanering.
DAK i vegprosjekteringsarbeidet; Novapoint med vekt på vegmodulen. Detaljplanlegging. Konsekvensanalyser. Masse- og kostnadsberegning. Vegmiljø. Trafikkteknikk: Trafikkens og trafikantenes karakteristika. Trafikkberegninger, trafikkvolum. Trafikksikkerhet. Vegkryss, avvikling og kapasitet. Drift og vedlikehold. Forsterkning av veg.
Introduksjon til arealplaner, utførelse av reguleringsplaner og tekniske planer

Læringsutbytte

KUNNSKAP Vegplanlegging:
Kandidaten skal ha kunnskap om
- om geometrisk utforming og teknisk utførelse av veger og gater.
- om de ulike elementene i et trafikksystem.
- vegplanlegging på både oversikts- og detaljnivå.
- trafikkens og trafikantens karakteristika, og kjenne til anvendelsen av dette i trafikkssikkertsarbeidet.
- drift- og vedlikehold av veg og vegutstyr, og kjenne til metoder for forsterkning og utbedring av veger.

KUNNSKAP VA-teknikk:
Kandidaten skal ha kunnskap om
- drikkevannsforskriften
- lekkasjesøking
- design av vannforsyningssystemet
- rensing av avløpsvann
- overvannshåndtering
- design av avløpssystemer
- sanering og rehabilitering

FERDIGHETER Vegplanlegging
Kandidaten skal kunne
- ved bruk av EDB-verktøy prosjektere ulike alternativer til en lengre vegstrekning, med hovedvekt på terrengtilpasning, linjeføring og mengdeberegning.
- framstille plan- og profiltegninger tilpasset ulike plannivå.
- vurdere tilstand og beregne nødvendige forsterkningstiltak til eksisterende veg.
- foreta beregninger og vurderinger i forbindelse med utforming av ulike kryssløsninger
- gjennomføre kostnadsberegninger og konsekvensanalyser av et vegprosjekt
- benytte gjeldende standarder til å vurdere tiltak for drift og vedlikehold av eksisterende veg.
- foreta beregninger og enkle analyser knyttet til trafikksikkerhetsarbeid

FERDIGHETER VA-teknikk:
Kandidaten skal kunne
- utføre en trykksoneinndeling
- utføre enklere analyser med Epanet
- utføre rørdelsprosjektering for trykkledninger
- prosjektere VA-ledninger etter NS3420
- utføre beregninger av overvannsavrenning
- bruke simuleringsprogrammet Mouse til enkel avløpsberegning

FERDIGHETER Arealplanlegging:
-Kandidaten skal kunne utarbeid en reguleringsplan for et middels stort felt
-kandidaten skal kunne utarbeide en teknisk plan knyttet til en reguleringsplan

GENERELL KOMPETANSE
- Kandidaten skal ha gode ferdigheter i bruk av faglige kilder, faglige metoder, aktuelle lover og regelverk, samt standarder for planlegging, prosjektering, bygging, forvaltning, drift, vedlikehold.
- Kandidaten skal kunne delta i faglige diskusjoner innenfor de aktuelle fagområdene og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre, både på norsk og engelsk.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesning, øving og prosjektarbeid

Obligatoriske aktiviteter

  • Arbeidskrav - øvinger

Mer om vurdering

Utsatt eksamen arrangeres i mars, uke 10 eller 11.
Kontinuasjon og frivillig gjentak/forbedring kan gjennomføres for enkelte delvurderinger uten at alle delvurderinger i et emne må tas opp igjen. Det gis anledning til å klage på delvurderinger i dette emnet før alle delvurderinger er gjennomført.
Hjelpemidler til skriftlige eksamener: Bestemt enkel kalkulator – en av typene Casio fx-82ES PLUS, Casio fx-82EX, Citizen SR-270X,Citizen SR-270X College, Hewlett Packard HP30S.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Krever opptak til studieprogram:
Byggingeniør (FTHINGBY)

Forkunnskapskrav

Emnet har studierettskrav: Gjennomført to første år på bachelor i ingeniørfag, bygg ved NTNU Trondheim. Emnet har i tillegg adgangsbegrensning.

Kursmateriell

VA-boka, Norska Vann 2014. Samling av veiledninger /retningslinjer/rapporter fra SFT, Miljøverndep., NKF, Norsk Vann, Mattilsynet, Folkehelsa m.fl. R.E.Petersen og S.Thorolfsson: Overvannsteknikk, HiST/NTNU 2007. Statens vegvesens håndbøker: N100 Veg- og gateutforming, N200 Vegbygging, N500 Vegtunneler; R761 Prosesskode 1, V710 Oversiktsplanlegging; R610 Standard for drift og vedlikehold; R700 Tegningsgrunnlag, V712 Konsekvensanalyser, V713 Trafikk-beregninger, V131 Veg og natur, N101 Rekkverk, V121 Geometrisk utforming av veg- og gatekryss, V120 Premisser for gedometrisk utforming av veger; Vegdirektoratrapport nr. 53 Lærebok i drift og vedlikehold av veger; Vianova AS: Novapoint Høgskolemateriell; Jens Bjørneboe, Småhusområder ISBN 9788253606897. Veileder reguleringsplaner, Miljøverndep. Veiledning til forskrift om kart, stedfestet informasjon
mm Miljøverndep.

 

 

 

 

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
BYGT2321 7.5 01.09.2019
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: A
Studiepoeng:  20.0 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2020

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Tekniske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Telefon:

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Oppgave og skriftlig eksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 02.11.2020

Innlevering 06.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater

Vurderingsordning: Oppgave og hjemmeeksamen

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Hjemme-eksamen (1) 30/100

Utlevering 14.12.2020

Innlevering 14.12.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Hjemme-eksamen (2) 25/100

Utlevering 30.11.2020

Innlevering 30.11.2020

Utlevering 09:00

Innlevering 12:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 02.11.2020

Innlevering 06.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 13.11.2020

Innlevering 20.11.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Oppgave 15/100

Utlevering 01.12.2020

Innlevering 09.12.2020

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 30/100

Utlevering 15.03.2021

Innlevering 15.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Hjemme-eksamen 25/100

Utlevering 17.03.2021

Innlevering 17.03.2021

Utlevering 09:00

Innlevering 13:00

Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår UTS Oppgave 15/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
  • 1) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form is changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
  • 2) Merk at eksamensform er endret som et smittevernstiltak i den pågående koronasituasjonen. Please note that the exam form is changed as a preventive measure in the ongoing corona situation.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU