TBA4920 - Marin byggteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Marin byggteknikk er rettet mot planlegging, beregning, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, i havner og i Arktis. Du må velge enten å spesialisere deg innen kyst- og havneteknikk (KH), arktisk teknologi (AT), eller utvikling og dimensjonering av vindturbiner, stigerør og rørledninger etc. (K).

Masteroppgaven er relatert til utvikling og/eller forskning innenfor det valgte området. Prosjektet kan gjerne knyttes til utfordringer og problemer i forhold til spesifikke "cases", og kan inneholde teoretiske-, numeriske., eksperimentelle- eller felt-studier. Prosjektarbeidet vil ofte være et naturlig startpunkt for hovedoppgaven. Studentene kan arbeide individuelt eller i team.

Læringsutbytte

Studenten vil gjennom masteroppgaven få videreutviklet kompetansen i å utøve uavhengig ingeniør/forskningsarbeid, få trening i planlegging og gjennomføring av prosjekt, systematisk innhenting og anvendelse av informasjon samt ferdigheter i å skrive en vitenskapelig rapport.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt.
- Bruk av aktuelle datatekniske hjelpemidler og/eller programvare
- Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø.
- Forskningsmetoder og hvordan skrive en teknisk rapport.

Ferdigheter
Studenten skal kunne avhengig av spesialiseringsprofilen:
- Måle og analysere miljødata for bestemmelse av ekstremverdier
- Planlegge og gjennomføre felt og/eller lab forsøk for bestemmelse av empiriske data
- Vurdere og bestemme påkjenning på byggverk påkjent fra bølger , is , strøm og/eller vind.
- Vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling.

Generell kompetanse
Studenten har:
- Kompetanse for å gjøre selvstendige vurderinger av ingeniørmessige problemstillinger innen sin respektive spesialisering.
- Grunnlaget for å vurdere ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling.
- Kompetanse til å kunne kombinere fysiske målinger i felt/lab og/eller resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger.
- Kompetanse til å forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Coastal and Marine Engineering and Management (MSCOMEM)
Cold Climate Engineering (MSCCE)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.