course-details-portlet

TBA4920 - Marin byggteknikk, masteroppgave

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Masteroppgave
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Oppgave 100/100

Faglig innhold

Marin byggteknikk er rettet mot planlegging, beregning, prosjektering og utførelse av byggverk i kystsonen, i havner og i Arktis. Du må velge enten å spesialisere deg innen kyst- og havneteknikk (KH), arktisk teknologi (AT), eller utvikling og dimensjonering av vindturbiner, stigerør og rørledninger etc. (K).

Masteroppgaven er relatert til utvikling og/eller forskning innenfor det valgte området. Prosjektet kan gjerne knyttes til utfordringer og problemer i forhold til spesifikke "cases", og kan inneholde teoretiske-, numeriske., eksperimentelle- eller felt-studier. Prosjektarbeidet vil ofte være et naturlig startpunkt for hovedoppgaven. Studentene kan arbeide individuelt eller i team.

Læringsutbytte

Studenten vil gjennom masteroppgaven få videreutviklet kompetansen i å utøve uavhengig ingeniør/forskningsarbeid, få trening i planlegging og gjennomføring av prosjekt, systematisk innhenting og anvendelse av informasjon samt ferdigheter i å skrive en vitenskapelig rapport.

Kunnskaper
Studenten skal ha kunnskap om:
- Å abstrahere en problemstilling og gjøre ingeniørmessige vurderinger og beregninger innen sitt spesialfelt.
- Bruk av aktuelle datatekniske hjelpemidler og/eller programvare
- Beskrivelse og modellering av fysiske miljøforhold og miljølaster knyttet til bølger, is, strøm og vind med hensyn på sikkerhet for mennesker og miljø.
- Forskningsmetoder og hvordan skrive en teknisk rapport.

Ferdigheter
Studenten skal kunne avhengig av spesialiseringsprofilen:
- Måle og analysere miljødata for bestemmelse av ekstremverdier
- Planlegge og gjennomføre felt og/eller lab forsøk for bestemmelse av empiriske data
- Vurdere og bestemme påkjenning på byggverk påkjent fra bølger , is , strøm og/eller vind.
- Vurdere relevansen av empiriske data i forhold til en praktisk problemstilling.

Generell kompetanse
Studenten har:
- Kompetanse for å gjøre selvstendige vurderinger av ingeniørmessige problemstillinger innen sin respektive spesialisering.
- Grunnlaget for å vurdere ulike beregningsmodeller og velge passende modell for en praktisk problemstilling.
- Kompetanse til å kunne kombinere fysiske målinger i felt/lab og/eller resultater fra numeriske/teoretiske modeller som beslutningsgrunnlag for ingeniørmessige vurderinger.
- Kompetanse til å forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig arbeid med veiledning.

Mer om vurdering

Informasjon om skriving av masteroppgaven finner du her: Oppgaveskriving, se spesielt Rutiner for oppstart og innlevering av masteroppgaver og studieområde sivilingeniør/teknologi.
Masteroppgaven skal leveres i NTNUs eksamenssystem Inspera Assessment
Frist for innlevering av masteroppgaven er 20 uker fra oppstartdato (6 uker ekstra hvis masteroppgaven i utføres i utlandet) +7 dager for påske/jul. Dersom du blir forsinket med oppgaven må du søke fakultetet om utsatt frist. Hvis du stryker på masteroppgaven har du lov til å levere ny eller revidert masteroppgave én gang. Dersom du ikke er fornøyd med karakteren, kan du ikke forbedre karakteren ved frivillig gjentak. Sensurfristen på masteroppgaver er tre måneder.

Spesielle vilkår

Krever opptak til studieprogram:
Bygg- og miljøteknikk (MIBYGG)
Bygg- og miljøteknikk (MTBYGG)
Coastal and Marine Engineering and Management (MSCOMEM)
Cold Climate Engineering (MSCCE)
Ingeniørvitenskap og IKT (MTING)

Flere sider om emnet
Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  30.0 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2021

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
  • Havnebygging
  • Offshore teknologi
  • Kystteknikk
  • Arktisk teknologi
  • Marin teknologi
  • Marine fag
  • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Masteroppgave

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Vår ORD Oppgave 100/100

Utlevering 01.05.2021

Innlevering 11.06.2021

Utlevering 08:00

Innlevering 14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU