course-details-portlet

TBA4860 - Eksperter i team - Fra brukere til skapere, styrker innbyggerne for utviklingen av smarte og bærekraftige byer

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Arbeider 100/100

Faglig innhold

På vår reise mot smarte og bærekraftige byer trenger vi piloter. Landsbyen mener at innbyggerne må kunne få tilgang til cockpiten for å lede utviklingen mot en destinasjon som best passer deres behov, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov. Imidlertid er rollen til folket som sitter i kontrolltårnet avgjørende for å veilede pilotene gjennom hele reisen. Landsbyen mener at Urban Facility Management kan lede an mot mer aktive og inkluderende samskapelsesprosesser ved å heve kompetanser til innbyggerne og gi dem de ferdighetene og kunnskapene som kreves for å styre utviklingen av smarte byer.

Landsbyen setter kunnskapen, ferdighetene og interessene av innbyggere i hovedfokus for å nå de ambisiøse bærekraftsmålene i urban kontekst. Landsbyen vil fokusere på prosesser og mekanismer der innbyggerne for tiden er involverte, samt prosesser og mekanismer der innbyggerne kunne bidratt i fremtiden, dersom de fikk muligheten til å gjøre det. For å undersøke dette temaet, vil Landsbyen tilby et tverrfaglig miljø der studentene får fullmakt, og oppfordres til å samarbeide med industripartnere og kommunale aktører. Landsbyen er et samarbeid mellom Instituttet for Bygg- og Miljøteknikk og andre institutter. Studentlagene vil nytte veiledning fra eksperter i både ingeniørvitenskap, prosjektledelse, arkitektur og byplanlegging.

Basert på feltarbeid og reelle interaksjoner med alle relevante interessenter, vil Landsbyen sikte på å:

 • Undersøke barrierer og insentiver for innbyggerdeltakelse
 • Foreslå nye arenaer, samt digitale og fysiske verktøy for samskaping
 • Komme med anbefalinger til inkluderende innbyggerdeltakelse i samskaping av smarte byer

Studentene vil bli oppfordret til å bruke sin kompetanse innen ingeniørvitenskap, prosjektledelse, arkitektur og byplanlegging for å utvikle løsninger som kan føre til kompetanseheving av innbyggerne, slik at de kan ta velbegrunnede avgjørelser i samskapingsprosessen.

For mer informasjon om Eksperter i Team, se www.ntnu.edu/eit, https://www.ntnu.no/eit/tba4860 og www.ntnu.no/eit/emnebeskrivelse

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap om gruppeprosesser, og kjenner sentrale begreper og forutsetninger for godt gruppearbeid.
 • Studenten kan ut fra erfaringer fra gruppa gjøre rede for forutsetninger for godt tverrfaglig teamarbeid.
 • Studenten har innsikt i hvordan egne og andres handlingsmønstre og væremåter påvirker samarbeid.

Ferdigheter

 • Studenten kan anvende sin fagkompetanse i samarbeid med personer fra andre fagområder, og i fellesskap definere problemstillinger og å finne løsninger på dem.
 • Studenten kan anvende grunnleggende gruppeteori og begreper for å beskrive egne konkrete samarbeidssituasjoner
 • Studenten kan reflektere over sitt samarbeid, og analysere hvordan gruppa kommuniserer, planlegger, beslutter, løser oppgaver, håndterer uenigheter og forholder seg til faglige, sosiale og personlige utfordringer.
 • Studenten kan gi konstruktive tilbakemeldinger til det enkelte teammedlem og til teamet som helhet, og reflektere over tilbakemeldinger fra gruppa.
 • Studenten kan iverksette tiltak (aksjoner) som stimulerer samarbeid, og kan bidra til endring av samhandlingsmønstre for å skape et mer produktivt, konstruktivt og sosialt gruppesamarbeid.

Generell kompetanse

 • Studenten har utvidet sitt perspektiv på egen fagkunnskap, i møte med kompetanse fra andre fagområder, og kan bedre formidle og anvende sin fagkompetanse i samarbeid med studenter fra andre fagområder.
 • Studenten kan samarbeide med personer fra andre fagområder, og kan bidra til å utnytte deres felles tverrfaglige kompetanse.

Læringsformer og aktiviteter

Læringsform

Læringsformen i EiT er erfaringsbasert. Sentralt i læringen er situasjonene som oppstår underveis i det tverrfaglige prosjektsamarbeidet. Studentene utvikler samarbeidskompetanse ved å reflektere over disse situasjonene gjennom hele forløpet. Refleksjonsarbeidet gjøres sammen i gruppa, og det stimuleres av fasilitering og ulike oppgaver som refleksjonsskriving, samspillsøvelser og tilbakemeldinger. Fagseksjonen for EiT legger det faglige grunnlaget for fasiliteringen som utføres av landsbyleder og læringsassistenter.

Læringsaktiviteter

Undervisningen består både av lærer- og studentstyrte aktiviteter. Innledningsvis legges det opp til aktiviteter som gjør at studentene blir kjent med hverandre. Studentene blir presentert for landsbytemaet og utarbeider en samarbeidsavtale i gruppa. Studentgruppa utarbeider forslag til sitt prosjekt ut fra landsbytemaet og den enkelte students kompetanse og interesse. Etter godkjenning fra landsbyleder arbeider studentgruppa med prosjektet gjennom hele semesteret/intensivperioden. Studentgruppa har ansvar for å følge opp samarbeidsavtalen og eventuelt revidere denne.

Studentgruppa blir fasilitert mens de arbeider. Fasiliteringen innebærer å bli observert og å få tilbakemelding på samspillet i gruppa. Studentene skriver både personlig refleksjon og grupperefleksjon. Refleksjoner initiert av fasilitering og refleksjonsskriving legger grunnlag for forståelse av vilkårene for godt samarbeid, og hvordan den enkeltes handlinger påvirker samarbeidet i gruppa. Gruppa skal ved behov sette i verk aksjoner for å bedre samarbeidet. Hva som menes med aksjoner er definert i vurderingskriteriene. Virkningen av aksjonene skal evalueres.

Obligatoriske aktiviteter

 • Det er obligatorisk oppmøte.
 • Utarbeide en samarbeidsavtale mellom medlemmene i studentgruppa i løpet av de to første landsbydagene.
 • Muntlig presentasjon av prosjektet og en samtale om samarbeidet i studentgruppa ved undervisningsslutt.

De obligatoriske aktivitetene må være godkjent av landsbyleder før sluttarbeidet leveres til sensur. Det er en forutsetning at hele studentgruppa deltar.

Sluttarbeid

Studentenes sluttarbeid er en prosjektrapport og en prosessrapport. Prosjektrapporten skal beskrive studentgruppas problemstilling og resultatet av prosjektarbeidet. Prosessrapporten skal beskrive samarbeidet i gruppa og hva den enkelte har erfart og lært gjennom felles refleksjon over relevante situasjoner fra samarbeidet om prosjektet. Forventningene til studentgruppas arbeid og kriterier for vurderingen er beskrevet i dokumentet «Veiledning for studenter i Eksperter i team».

Obligatoriske aktiviteter

 • Oppmøte hver landsbydag
 • Muntlig presentasjon
 • Utarbeide samarbeidsavtale

Mer om vurdering

Studentgruppas sluttarbeid (prosjektrapporten og prosessrapporten) blir vurdert i henhold til karakterskalaen A - F. Gruppa får én felles karakter.

Prosjektrapporten teller 50 % og prosessrapporten teller 50 % av den endelige karakteren. Ved karakteren «ikke bestått» eller gjentak av bestått eksamen må hele emnet tas om igjen.

Forkunnskapskrav

EiT er normalt obligatorisk i alle program på høyere grads nivå ved NTNU. Studieprogrammenes studieplaner gir opplysning om når i studieløpet EiT skal gjennomføres og om emnet kan gjennomføres intensivt eller langsgående. Andre studenter kan søke opptak til EiT, men må være kvalifisert for opptak til et masterstudium for å kunne delta. Det er en forutsetning at studentene kan snakke undervisningsspråket (norsk eller engelsk).

Kursmateriell

 • Refleksjonsbok for studenter i Eksperter i team, som utdeles ved studiestart
 • Veiledning for studenter i Eksperter i team, som finnes på nettsiden til EiT
 • Kompendium for studenter i Eksperter i team, som vil bli gjort tilgjengelig digitalt

Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Teknologiske fag

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Arbeider 100/100

Utlevering
24.04.2024

Innlevering
02.05.2024


10:00


14:00

INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU