TBA4530 - Prosjektledelse og anleggsteknikk, fordypningsprosjekt

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Arbeider 100/100

Faglig innhold

Tema for prosjektarbeidet kan være av utrednings- eller forskningskarakter, eller i tilknytning til bygg eller anlegg under planlegging eller utførelse. Som del av prosjektarbeidet gis et innledende kurs i forskningsmetode. Dette kurset må bestås for å få bestått på prosjektarbeidet. Aktuelle oppgaver for prosjektarbeidet kan være innenfor prosjektledelse, prosjekteringsledelse, anleggsteknikk, produksjonsteknikk eller en kombinasjon av disse. Arbeidet kan utføres individuelt eller i gruppe og skal resultere i en prosjektrapport. Prosjektarbeidet vil ofte utformes som et forprosjekt til masteroppgaven.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Kandidaten skal ha kunnskap om det å kunne velge riktig organisering, kontraktsstrategi, riktige analyseverktøy og riktige planleggings- og styringsverktøy for tidligfasen av bygge- og anleggsprosjekter.

Ferdigheter:
Kandidaten kan benytte prosjektstyringsmetoder og –verktøy ved gjennomføring av prosjekter, verktøy for analyse av prosjekter i tidligfase, med grunnlag for å velge riktig prosjekt, og som grunnlag for styring av prosjektet, samt bruke aktuelle datatekniske hjelpemidler.

Generell kompetanse:
Kandidaten kan forstå og bruke fagterminologi og forstå hvor og når ulike metoder egner seg i bruk, og forstå begrensningene i bruken av metodene.

Læringsformer og aktiviteter

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4531 7.5 01.09.2008
TBA4715 15.0 01.09.2007

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Arbeider

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Arbeider 100/100

Utlevering
01.12.2017

Innlevering
20.12.2017

  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.