course-details-portlet

TBA4320 - Trafikksikkerhet og risiko

Om emnet

Det tilbys ikke lenger undervisning i emnet.

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 100/100 4 timer D

Faglig innhold

Grunnlaget for vurdering og analyse av trafikksikkerhet og ulykkesrisiko knyttet til utforming og regulering av veg- og gatenettet og ulike trafikantgruppers bruk av dette.

Deltemaer:

 • Grunnlaget for TS-arbeidet.
 • Begreper knyttet til ulykker, ulykkeskostnader, trafikantatferd og risiko.
 • Effekten av TS-tiltak.
 • Før/etter-studier.
 • TS-revisjoner og -inspeksjoner.
 • Analyse av ulykkessteder.
 • Spesielle utfordringer knyttet til gang- og sykkeltrafikk.
 • Metoder for dybdestudier og risikovurderinger.
 • Bruk av risikovurderinger i overordnet planlegging og detaljplanlegging av veg- og trafikkanlegg.
 • Sikkerhetsstyring (Risk management) i Statens vegvesen og andre transportetater.

Læringsutbytte

Kunnskap:

Studenten skal ha kunnskap om

 • Trafikksikkerhet (TS) og risiko knyttet til vegtransport,
 • TS-arbeid i Norge og elementer fra slikt arbeid i andre land,
 • Kilder for data og empirisk kunnskap om ulykker,
 • Hvordan ulike tiltak og tiltakstyper påvirker risiko og trafikantatferd for ulike trafikantgrupper samt
 • Bruk av TS-revisjoner og risikovurderinger i planarbeidet.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne

 • Gjennomføre analyse av ulykkessteder etter anerkjent metodikk,
 • Gjennomføre statistisk funderte før/etter-analyser av hvordan TS-tiltak virker inn på ulykkesnivå og trafikantatferd,
 • Benytte/forstå programverktøyet TSEffekt for vurdering av TS-tiltak,
 • Planlegge en HAZID-analyse (grovanalyse) for risikovurdering av ulike planalternativer.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • Forstå hvordan ulike typer tiltak knyttet til regulering og utforming av veger og gater påvirker trafikantenes atferd,
 • Planlegge og gjennomføre trafikksikkerhetsanalyser sammen med andre, samt
 • Presentere og dokumentere analyser og vurderinger på en klar og oversiktlig måte.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger i kombinasjon med individuelle øvinger og gruppearbeider/PBL. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Mer om vurdering

Eksamen er 100% grunnlag for sluttkarakter (A-F) i emnet. I tillegg ingår tre obligatoriske øvinger med godkjennt/ikke godkjennt som må være bestått. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Forelesningsnotater og rapporter, herunder utdrag fra fagbøker fra Statens vegvesen. Lærebok i Risikoanalyse.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBM4383 1.0 HØST 2023
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Undervisningsspråk: Engelsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Byforming og planlegging
 • Sikkerhet og pålitelighet
 • Vegbygging
 • By- og regionplanlegging
 • Samferdselsteknikk
 • Planfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Skriftlig skoleeksamen

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 100/100 D 28.11.2023 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 100/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU