TBA4291 - Transportanalyse

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Skriftlig eksamen 70/100 4 timer C

Faglig innhold

Transportpolitiske problemstillinger og virkemidler. Reisevaner og reisevaneundersøkelser. Trafikkberegninger med hovedvekt på firetrinnsmetoden and persontransport.

Læringsutbytte

Kunnskap
Studenten skal ha kunnskap om:
- Reisevaner; hvilke drivkrefter og faktorer som påvirker reisevanene, og hvordan reisevanedata innhentes og benyttes
- matematisk modellering av transportetterspørsel med hovedvekt på persontransport
- Oppbygging og virkemåte av en etablert transportanalysemodell.

Ferdighet
Studenten skal kunne:
- Analysere resultater fra en reisevaneundersøkelse
- Estimere virkninger av infrastrukturtiltak og andre transportpolitiske tiltak, herunder parkeringstiltak og vegprising
- Benytte en etablert transportmodell til enkle analyser.

Generell kompetanse
Studenten kan:
- Sette seg raskt inn i et transportfaglig tema for deretter presentere dette for andre
- Dokumentere systematisk gjennomføring av prosjektarbeid gjennom rapportskriving
- Håndtere større datamengder
- Tilnærme seg den faglige debatten innen transportplanlegging, både den offentlige og den faginterne, med kritisk nysgjerrighet

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger og øvinger. Undervisningen blir gitt på engelsk dersom studenter som ikke behersker norsk tar emnet.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår skriftlig avsluttende eksamen 70% og èn øving som teller 30%. Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier supplert med mindre notater.

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Vår ORD Øving 30/100
Vår ORD Skriftlig eksamen 70/100 C 22.05.2018 09:00 JB10 MUSIKK , JB40 , JC13
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.