course-details-portlet

TBA4236 - Teoretisk geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
To prosjekter 30/100

Faglig innhold

I emnet vises sammenhenger mellom geomatikkens fagområder: geodesi, fotogrammetri (måling i bilder) og GIS, som faser i et moderne kartleggingsprosjekt. Metodene som gjennomgås er ikke begrenset til produksjon av geografiske kartdata, men gjelder generelt for konstruksjon av 3D-objekter fra bilder. En av geodesiens oppgaver er å definere kartets koordinatsystem. Koordinatakser er ikke synlige i marka, men realiseres gjennom koordinater for et sett varige markerte punkter, såkalte fastmerker. GPS/GNSS-målemetoder benyttes for å etablere fastmerker med millimeternøyaktighet. Før kartlegging av et område signaleres fastmerkene (passpunktene) slik at de kan gjenkjennes i bilder. I fotogrammetridelen kan det benyttes drone for å fotografere øvingsområdet. Overlappende bilder georefereres/stedfestes og kobles sammen til romlige stereomodeller. Fra modellene kan 3D-data for GIS eller BIM produseres. Geometrisk nøyaktighet beregnes for alle faser, fra GPS-målte fastmerker til digitaliserte 3D-data.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Studentene skal ha kunskap om:

 • Sentrale koordinat- og høydereferansesystemer som brukes i Norge og internasjonalt
 • Geoide, geoidehøydermodeller, loddavvik, GNSS og høyder, og transformasjon av høyder mellom ulike høydesystemer
 • Måleteknikker og dataprosessering ved bruk av GNSS for stedbestemmelse
 • Matematisk statistikk og minste kvadraters metode estimering anvendt på oppgaver innen geomatikk
 • Romlige og perspektiviske transformasjoner, rekonstruksjon av stereo-opptak, planlegging av flyfotografering, samt aerotriangulering
 • Kameraer og kamerakalibrering
 • Digital fotogrammetri.

Ferdigheter: Studentene skal dette etter emnet kunne:

 • Vite hvordan GNSS fungerer og bruke GNSS-utstyr til høypresisjon statiske målinger og GNSS etterprosessering
 • Beregne koordinater og høyder i referansesystemer anvendt i Norge, ut i fra måledata fra GNSS-utstyr
 • Utføre analyser av nøyaktighet og presisjon på målte og beregnede koordinater og høyder
 • Rekonstruere terrengkoordinater fra bildekoordinater og transformere koordinater mellom 3D koordinatsystem
 • Utføre datainnsamling (måling i bilder) og beregning for aerotriangulering.

Generell kompetanse: Studentene skal etter dette emnet kunne:

 • Forstå grunnleggende og mer videregående begreper og metoder innen geodesi/landmåling, satellittgeodesi (GNSS) og fotogrammetri, samt matematiske og statistiske forutsetninger innen geodesi og fotogrammetri
 • Forstå og bruke fagterminologi
 • Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
 • Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner og være åpen for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger, feltarbeid (static GNSS). Programmering. Bruk av dataprogram.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 70% av sluttkarakteren og mappevurdering bestående av to prosjekter teller 30% av sluttkarakteren, hver del angis med bokstavkarakter. Mappen består av to prosjekter, en gruppeoppgave (vektet 2/3 av mappekarakteren)- temaet er GNSS og geodesi bestående av programmering, beregninger og rapportskriving- og en individuell oppgave (vektet 1/3 av karakteren)- temaet er fotogrammetri bestående av tekstmessige oppgaver til noe prosjektering/tegning og rapportskriving. Arbeidet med gruppeoppgaven starter etter 2 uker. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for gruppeoppgaven. Arbeidet med den individuelle oppgaven starter midt i semesteret. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for den individuelle oppgaven. De endelige rapportene leveres i Inspera innen den oppsatte fristen (vanligvis ved undervisningsslutt). De to rapportene evalueres samlet etter innleveringsfristen. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Kompendier utgitt ved instituttet og tilgjengelige elektroniske bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4235 7.5 HØST 2011
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  VÅR 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Geomatikk
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Geodesi
 • Nautikk
 • Fotogrammetri/fjernmåling
 • Fotogrammetri
 • Geoteknikk
 • Geografi
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Vår ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Vår ORD To prosjekter 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU