TBA4236 - Teoretisk geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Mappevurdering
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Øving 30/100
Muntlig eksamen 70/100 1 timer

Faglig innhold

I emnet vises sammenhenger mellom geomatikkens fagområder: geodesi, fotogrammetri (måling i bilder) og GIS, som faser i et moderne kartleggingsprosjekt. Metodene som gjennomgås er ikke begrenset til produksjon av geografiske kartdata, men gjelder generelt for konstruksjon av 3D-objekter fra bilder.
En av geodesiens oppgaver er å definere kartets koordinatsystem. Koordinatakser er ikke synlige i marka, men realiseres gjennom koordinater for et sett varige markerte punkter, såkalte fastmerker. GPS/GNSS-målemetoder benyttes for å etablere fastmerker med millimeternøyaktighet. Før kartlegging av et område signaleres fastmerkene (passpunktene) slik at de kan gjenkjennes i bilder. I fotogrammetridelen av emnet planlegges det å benytte drone for å fotografere øvingsområdet. Overlappende bilder georefereres/stedfestes og kobles sammen til romlige stereomodeller. Fra modellene kan 3D-data for GIS eller BIM produseres. Geometrisk nøyaktighet beregnes for alle faser, fra GPS-målte fastmerker til digitaliserte 3D-data.
Innholdet i emnet er i endring på grunn av skifte av undervisningspersonell. Fagfeltet pålitelighetsanalyse kan bli flyttet ned fra TBA4245 Geodesi til dette emnet. Pålitelighetsanalysen er nært knyttet til estimeringsdelen i dette emnet ved at den beregner om nøyaktigheten på estimerte koordinater og høyder er innenfor kravene i Geodatastandarden. Pålitelighetsanalysen vil i tilfelle erstatte deler av fotogrammetrien.

Læringsutbytte

Kunnskaper
Studenten skal etter dette emnet kunne:
- Forklare koordinat- og høydereferanser som brukes i Norge og internasjonalt
- Beskrive GPS/GNSS-måleteknikker for nøyaktig posisjonsbestemmelse
- Lage en flyplan for et flyfotograferingsprosjekt
- Tolke rapporter fra kamerakalibrering
- Anvende romlige og perspektiviske transformasjoner for å georeferere bilder
- Forklare geoide, geoidehøydemodeller, loddavvik og høydetransformasjoner
- Bruke teori fra matematisk statistikk på oppgaver innen fagområdet

Ferdigheter
Studenten skal dette etter emnet kunne:
- Håndtere nøyaktig GPS/GNSS-utstyr for datainnsamling
- Beregne koordinater, høyder og nøyaktighetsmål fra målte GPS/GNSS data
- Sette sammen en romlig digital modell basert på bilder med signalerte fastmerker
- Hente ut koordinater på nye punkter, linjer og flater fra modellen
- Enkel scriptprogrammering, f.eks. ved hjelp av MATLAB
- Gjenkjenne og løse geomatikkoppgaver etter minste kvadraters metode (MKM)

Generell kompetanse
Studenten skal etter dette emnet kunne:
- Vurdere geomatiske metoder og forklare fagterminologi
- Gjengi geodesiens og fotogrammetriens matematiske og statistiske forutsetninger
- Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
- Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid
Se Faglig innhold om at emnet er under revisjon når det gjelder innholdel.

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger, feltarbeid (static GNSS).

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Mer om vurdering

Mappevurdering gir grunnlag for sluttkarakter i emnet. I mappen inngår muntlig avsluttende eksamen (70%) og 2 øvinger som teller 15% hver (30%). Resultatet for delene angis i %-poeng, mens sensur for hele mappen (sluttkarakteren) angis med bokstavkarakter. Ved gjentak må alle vurderinger i emnet gjentas.

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Kompendier utgitt ved instituttet og tilgjengelige elektroniske bøker.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4235 7.5 01.09.2011

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Mappevurdering

Termin Statuskode Vurderingsform Vekting Hjelpemidler Dato Tid Rom *
Høst ORD Øving 30/100
Høst ORD Muntlig eksamen 70/100 05.12.2017 15:00
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato.
Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.