course-details-portlet

TBA4231 - Anvendt geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
To prosjekter 30/100

Faglig innhold

Geodesi/landmåling: horisontalkoordinater- og høydereferansesystemer, geodetisk grunnlag, datum, geoide. Klassiske og moderne måleinstrumenter som totalstasjon og nivellerer, med tilhørende måleteknikker. Satellittgeodesi (GNSS/GPS): Systembeskrivelse og målemetodikk med vekt på sanntidsmålinger (RTK). Beregningsmetoder for enkeltpunktbestemmelse og matematisk statistikk anvendt på oppgaver innen fagområdet. Transformasjoner.

Fotogrammetri: Definisjon, grunnleggende prinsipper. Fotogrammetriske opptak, kameratyper, bildeegenskaper. Innføring i perspektiviske transformasjoner og rekonstruksjon av stereo-opptak. Kartkonstruksjon. Det gis en grunnleggende innføring i terrestrisk laserskanning og droner for kartlegging, der både teori og demo/praksis er inkluderet. Før kartlegging av et område signaleres fastmerkene (passpunktene) slik at de kan gjenkjennes i bilder, og de kan georefereres ved bruk av GNSS. I fotogrammetridelen av emnet kan drone (RPAS) benyttes for å fotografere øvingsområdet. Overlappende bilder georefereres/stedfestes og kobles sammen til romlige stereomodeller. Fra modellene kan 3D-data for GIS eller BIM produseres. Geometrisk nøyaktighet beregnes for alle faser, fra GPS-målte fastmerker til digitaliserte 3D-data.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Sentrale koordinat- og høydereferansesystemer som brukes i Norge og internasjonalt
 • Metoder for transformasjoner mellom ulike datum, både i høyde og i grunnlag
 • Systemoppbyggingen av og målemetodikker ved bruk av GNSS satellitter til stedbestemmelse
 • Klassiske og moderne måleinstrumenter og –teknikker innen landmåling
 • Beregningsmetoder og matematisk statistikk anvendt på oppgaver innen fagområdet
 • Grunnleggende fotogrammetriske prinsipper, som bildeegenskaper, stereosyn og stereomåling, kamera og instrumenter for rekonstruksjon av stereobilder, samt kartkonstruksjon
 • Sensorer, satellitter og tolkingsprinsipper i fjernmåling
 • Grunnleggende prinsipper om laserskanning og om droner for kartlegging

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • Bruke GNSS-utstyr til sanntidsmålinger
 • Beregne koordinater og høyder i referansesystemer anvendt i Norge, ut i fra måledata fra totalstasjon og nivellerkikkert
 • Utføre enkle analyser av nøyaktighet og presisjon på målte og beregnede koordinater og høyder
 • Orientere stereobilder for stereoskopisk betraktning
 • Utføre innsamling av feltdata for kartkonstruksjon og gjennomføre kartkonstruksjon i et stereoinstrument eller ved bruk av laser- eller dronedata

Generell kompetanse:

Studentene kan:

 • Forstå det grunnleggende innen landmåling, kartlære, satellittgeodesi (GNSS), fjernmåling og fotogrammetri, samt de matematiske og feilteoretiske forutsetninger for fagområdet
 • Forstå og bruke fagterminologi
 • Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
 • Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner og være åpen for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger. Feltarbeid. Undervisningen blir gitt på engelsk, da emnet også tilbys i 2-årige internasjonale masterprogrammer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 70% av sluttkarakteren og mappevurdering bestående av to prosjekter teller 30%, hver av delene angis med bokstavkarakter. Mappen består av to prosjekter, en gruppeoppgave (vektet 50% av mappekarakteren)- temaet er GNSS og geodesi bestående av beregninger og rapportskriving- og en gruppeoppgave (vektet 50% av mappekarakteren)- temaet er fotogrammetri bestående av kartlegging med drone. Arbeidet med gruppeoppgavene starter midt i semesteret. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for oppgavene. De endelige rapportene leveres i Inspera innen den oppsatte fristen (vanligvis ved undervisningsslutt). De to rapportene evalueres samlet etter innleveringsfristen. Fem obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Kursmateriell

Skogseth og Norberg: "Grunnleggende landmåling".

Et alternativ på engelsk er J.Uren and W.F.Price: "Surveying for engineers".

Kompendier utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4230 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2024

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Geomatikk
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Geodesi
 • Nautikk
 • Anleggsteknikk
 • Fotogrammetri/fjernmåling
 • Fotogrammetri
 • Geoteknikk
 • Geografi
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD To prosjekter 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU