course-details-portlet

TBA4231 - Anvendt geomatikk

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Samlet karakter
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurdering Vekting Varighet Delkarakter Hjelpemidler
Skriftlig skoleeksamen 70/100 4 timer D
To prosjekter 30/100

Faglig innhold

Geodesi/landmåling: horisontalkoordinater- og høydereferansesystemer, geodetisk grunnlag, datum, geoide. Klassiske måleinstrumenter som totalstasjon og nivellerer, med tilhørende måleteknikker. Satellittgeodesi (GNSS/GPS): Systembeskrivelse og målemetodikk med vekt på sanntidsmålinger (RTK). Beregningsmetoder for enkeltpunktbestemmelse og matematisk statistikk anvendt på oppgaver innen fagområdet.

Fotogrammetri: Definisjon, grunnleggende prinsipper. Fotogrammetriske opptak, kameratyper, bildeegenskaper. Innføring i perspektiviske transformasjoner og rekonstruksjon av stereo-opptak. Kartkonstruksjon. Det gis en grunnleggende innføring i terrestrisk laserskanning og droner for kartlegging, der både teori og demo/praksis er inkluderet. Før kartlegging av et område signaleres fastmerkene (passpunktene) slik at de kan gjenkjennes i bilder, og de kan georefereres ved bruk av GNSS. I fotogrammetridelen av emnet kan drone (RPAS) benyttes for å fotografere øvingsområdet. Overlappende bilder georefereres/stedfestes og kobles sammen til romlige stereomodeller. Fra modellene kan 3D-data for GIS eller BIM produseres. Geometrisk nøyaktighet beregnes for alle faser, fra GPS-målte fastmerker til digitaliserte 3D-data.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studentene skal ha kunnskap om:

 • Sentrale koordinat- og høydereferansesystemer som brukes i Norge og internasjonalt
 • Metoder for transformasjoner mellom ulike datum, både i høyde og i grunnlag
 • Systemoppbyggingen av og målemetodikker ved bruk av GNSS satellitter til stedbestemmelse
 • Klassiske og moderne måleinstrumenter og –teknikker inne landmåling
 • Beregningsmetoder og matematisk statistikk anvendt på oppgaver innen fagområdet
 • Grunnleggende fotogrammetriske prinsipper, som bildeegenskaper, stereosyn og stereomåling, kamera og instrumenter for rekonstruksjon av stereobilder, samt kartkonstruksjon
 • Sensorer, satellitter og tolkingsprinsipper i fjernmåling
 • Grunnleggende prinsipper om laserskanning og om droner for kartlegging

Ferdigheter:

Studentene skal kunne:

 • Bruke GNSS-utstyr til sanntidsmålinger
 • Beregne koordinater og høyder i referansesystemer anvendt i Norge, ut i fra måledata fra totalstasjon og nivellerkikkert
 • Utføre enkle analyser av nøyaktighet og presisjon på målte og beregnede koordinater og høyder
 • Orientere stereobilder for stereoskopisk betraktning
 • Utføre innsamling av feltdata for kartkonstruksjon og gjennomføre kartkonstruksjon i et stereoinstrument eller ved bruk av laser- eller dronedata

Generell kompetanse:

Studentene kan:

 • Forstå det grunnleggende innen landmåling, kartlære, satellittgeodesi (GNSS), fjernmåling og fotogrammetri, samt de matematiske og feilteoretiske forutsetninger for fagområdet
 • Forstå og bruke fagterminologi
 • Arbeide selvstendig og i team og ta nødvendige initiativ
 • Identifisere fagfeltets grenseflater mot andre fagdisipliner og være åpen for tverrfaglige tilnærminger og samarbeid

Læringsformer og aktiviteter

Forelesninger. Regne- og laboratorieøvinger. Feltarbeid. Undervisningen blir gitt på engelsk, da emnet også tilbys i 2-årige internasjonale masterprogrammer.

Obligatoriske aktiviteter

 • Øvinger

Mer om vurdering

Skriftlig eksamen teller 70% av sluttkarakteren og mappevurdering bestående av to prosjekter teller 30%, hver av delene angis med bokstavkarakter. Mappen består av to prosjekter, en gruppeoppgave (vektet 50% av mappekarakteren)- temaet er GNSS og geodesi bestående av beregninger og rapportskriving- og en gruppeoppgave (vektet 50% av mappekarakteren)- temaet er fotogrammetri bestående av kartlegging med drone. Arbeidet med gruppeoppgavene starter midt i semesteret. Det settes av tid til veiledning og diskusjon for oppgavene. De endelige rapportene leveres i Inspera innen den oppsatte fristen (vanligvis ved undervisningsslut). De to rapportene evalueres samlet etter innleveringsfristen. Obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne framstille seg til eksamen. Ved utsatt eksamen (kontinuasjonseksamen) kan skriftlig eksamen bli endret til muntlig eksamen.

Spesielle vilkår

Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Skogseth og Norberg: "Grunnleggende landmåling".

Et alternativ på engelsk er J.Uren and W.F.Price: "Surveying for engineers".

Kompendier utgitt ved instituttet.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4230 7.5 HØST 2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Tredjeårsemner, nivå III

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2022

Undervisningsspråk: Engelsk, Norsk

Sted: Trondheim

Fagområde(r)
 • Bygningsteknikk
 • Geomatikk
 • Veg, transport og geomatikk
 • Bygge- og anleggsteknologi
 • Geodesi
 • Nautikk
 • Anleggsteknikk
 • Fotogrammetri/fjernmåling
 • Fotogrammetri
 • Geoteknikk
 • Geografi
 • Kartfag
 • Teknologiske fag
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet
Institutt for bygg- og miljøteknikk

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Samlet karakter

Termin Statuskode Vurdering Vekting Hjelpemidler Dato Tid Eksamens- system Rom *
Høst NY Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 17.12.2022 15:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL110 lilla sone Sluppenvegen 14 1
Høst NY To prosjekter 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Skriftlig skoleeksamen 70/100 D 22.12.2022 09:00 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
SL120 blå sone Sluppenvegen 14 2
SL310 lilla sone Sluppenvegen 14 13
Høst ORD To prosjekter 30/100 INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer UTS Skriftlig skoleeksamen 70/100 D INSPERA
Rom Bygning Antall kandidater
 • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU