course-details-portlet

TBA4151 - Anleggsteknikk, videregående kurs

Om emnet

Vurderingsordning

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider
Karakter: Bokstavkarakterer

Vurderingsform Vekting Varighet Hjelpemidler Delkarakter
Muntlig eksamen 50/100
Arbeider 50/100

Faglig innhold

Emnet hører inn under Prosjektledelse og anleggsteknikk, og skal gi fordypning innen anleggsteknikk. Sentrale tema er: Anleggsteknikk under jord, anleggsteknikk over jord.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Gi studentene teoretiske og praktiske dybdekunnskaper på et avgrenset felt innenfor anleggsteknikk, f.eks. planlegging og bygging av bergrom, undersjøiske tunneler, ventilasjon av tunneler.

Ferdigheter:
Studenten skal kunne anvende relevante beregningsverktøy knyttet til fokusområdet sitt, f.eks. utforme sprengningsplaner, lage og analysere framdriftsplaner, beregne byggekostnader for et tunnelprosjekt.

Generell kompetanse:
Studenten skal kunne gjennomføre alternativsanalyse for et aktuelt anleggsprosjekt.
Studenten skal kunne bruke vitenskapelig litteratur og dermed orientere seg i forhold til forskningsfronten på sitt fagområde.

Læringsformer og aktiviteter

Undervisningen kan gis som forelesninger, kollokvier, laboratorieundervisning eller ledet selvstudium. Øvinger og semesteroppgave. Muntlig eksamen og arbeider gir grunnlag for sluttkarakteren i emnet. Muntlig eksamen teller 50% og arbeider teller 50%. Arbeider består av en semesteroppgave.

Obligatoriske aktiviteter

  • Øvinger

Spesielle vilkår

Vurderingsmelding krever godkjent undervisningsmelding samme semester. Obligatorisk aktivitet fra tidligere semester kan godkjennes av instituttet.

Kursmateriell

Oppgis ved semesterstart.

Studiepoengreduksjon

Emnekode Reduksjon Fra Til
TBA4575 7.5 01.09.2010
Flere sider om emnet

Ingen

Fakta om emnet

Versjon: 1
Studiepoeng:  7.5 SP
Studienivå: Høyere grads nivå

Undervisning

Termin nr.: 1
Undervises:  HØST 2013

Forelesningstimer: 3
Øvingstimer: 2
Fordypningstimer: 7

Undervisningsspråk: -

-

Fagområde(r)
  • Bergteknikk
  • Ingeniørgeologi
  • Jernbanebygging
  • Prosjektledelse og anleggsteknikk
  • Prosjektstyring i bygg og anlegg
  • Vassdragsteknikk
  • Vegbygging
Kontaktinformasjon
Emneansvarlig/koordinator: Faglærer(e):

Ansvarlig enhet

Telefon: 73 59 46 40

Eksamensinfo

Vurderingsordning: Muntlig eksamen og arbeider

Termin Statuskode Vurderings-form Vekting Hjelpemidler Dato Tid Digital eksamen Rom *
Høst ORD Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Høst ORD Muntlig eksamen 50/100 18.12.2013 09:00
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Arbeider 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
Sommer KONT Muntlig eksamen 50/100
Rom Bygning Antall kandidater
  • * Skriftlig eksamen plasseres på rom 3 dager før eksamensdato. Hvis mer enn ett rom er oppgitt, finner du ditt rom på Studentweb.
Eksamensinfo

For mer info om oppmelding til og gjennomføring av eksamen, se "Innsida - Eksamen"

Mer om eksamen ved NTNU